Læringsteknologi og organisatorisk udvikling

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Formålet med modulet er at bibringe de studerende forståelse for læringsteknologi som pædagogisk, didaktisk og ledelsesmæssigt middel til at skabe læringog organisatorisk udvikling. Herunder hvordan pædagogiske processer og læringsforløb kan innoveres gennem anvendelse af IT og digital understøttelse, og hvordan IT kan anvendes til at facilitere læring, forandringer, ledelse og det organisatoriske samarbejde.

Målet er, at de studerende tilegner sig de nødvendige kompetencer, der sætter dem i stand til at vælge, analysere og anvende modulets metoder, teorier og modeller på komplekse og udviklingsorienterede situationer, og derigennem skabe værdi og organisatorisk udvikling med læringsteknologi.

Læringsmål

Viden

  • Den studerende skal have viden om teori, metoder og modeller inden for ’Digitalisering af læring og samarbejde’, nærmere bestemt: hvordan IT og digitalisering kan understøtte pædagogiske processer, didaktik, ledelse, innovation og organisatorisk udvikling.
  • Den studerendeskal kunne forstå og reflektere over teorier, metoder og praksis i forbindelse med anvendelse af læringsteknologi, herunder fx at kunne vurdere implikationer for læringsudbytte, værdiskabelse og effekt for brugere/kunder/organisationer.

Færdigheder

  • Den studerende skal kunne vurdere teoretiske og praktiske problemstillinger samt begrunde valg af relevante analyse-og løsningsmodeller.
  • Den studerende skal kunne forholde sig kritisk til valg af teori, metoder og modeller indenfor læringsteknologiernes pædagogik og didaktik i forhold til organisatorisk udvikling.
  • Den studerende skal kritisk kunne vurdere hensigtsmæssig teknologianvendelse i relation til organisatorisk læring og organisatorisk udvikling.

Kompetencer

  • Den studerende skal gennem sin faglige indsigt i læringsteknologi kunne opstille og begrunde værdi-og effektskabende handlings-og løsningsforslag til praksis.
  • Den studerende skal gennem forståelse for læringsteori og pædagogisk teori i en digital kontekst kunne indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde med faggrupper indenfor udvikling af læringsprocesser, kompetenceudvikling og organisatorisk udvikling.

Undervisningsform

Kurset afvikles som en række forelæsninger og udgør en del af udgangspunktet for projektarbejdet på dette semester. Der vil derfor være tæt sammenhæng mellem indholdet i dette kursus og de studerendes projektarbejde, og en væsentlig del af læringen foregår således også gennem projektarbejdet. Det tilstræbes, at de studerendes erfaringer og udfordringer med at anvende de konkrete metoder og teorier i projektarbejdet inddrages i kurset, og bruges som udgangspunkt for erfaringsudveksling, diskussion og yderligere læring.

Modulet afvikles som en kombination af forelæsninger, hvor teorier og metoder præsenteres, og opgaveløsning. Undervisning baseres på en kombination af lærebøger og videnskabelige artikler således, at de studerende på udvalgte områder får adgang til international forskning, introduceres for klassiske artikler inden for området, samt generelt lærer at læse og anvende videnskabelige artikler inden for dette fag.

Som en del af undervisningen inddrages cases især fra offentlige virksomheder, som illustrerer relevante problemstillinger og gerne ved, at praktikere præsenterer en case, de selv har del­taget i, og de overvejelser de har gjort sig i forbindelse med dette.

Omfang og forventet arbejdsindsats

Information omkring omfang og forventet arbejdsindsats fremgår af semesterbeskrivelserne som kan ses her

Eksamen

Prøver

Prøvens navnLæringsteknologi og organisatorisk udvikling
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
ECTS10
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Yderligere informationer

Ved yderligere information kontakt venligst Studienævnet for Digitalisering

Fakta om modulet

Engelsk titelLearning Technology and Organizational Development
ModulkodeBAID2023M8
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS10
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BSc) i innovation og digitalisering
StudienævnStudienævn for Politik og Samfund
InstitutInstitut for Politik og Samfund
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet

Litteratur

Information omkring litteratur m.m. kan ses i moodle