Semesterprojekt: Digitale serviceydelser

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

a) Et metodekursus, hvor de studerende får indsigterindenforgrundlæggende videnskabsteoretiske og metodologiske overvejelser og valg, der skal til for at belyseproblemstillinger inden for semestertemaet ’Digitale serviceydelser’. Der undervises her i relevante klassiske, moderne og aktuelle videnskabsteoretiske positioner, problemstillinger og begreber ligesom disse forbindes til undersøgelsesdesign og praktisk gennemførelse af projektarbejde. I relation til sidstnævnte introduceres et udvalg af metoder til indsamling og analyse af data.

b) Et projektarbejde i grupper, der munder ud i et skriftligt produkt, som både skal indeholde en velbegrundet problemformulering, videnskabsteoretisk refleksion og undersøgelsesdesign, som korresponderer med videnskabsteoretisk grundlag, hvormed der kan skabes viden med afsæt i problemformuleringen. Således skal de studerende først udarbejde en samfundsvidenskabelig problemformulering indenfor semesterets tema ’Digitale serviceydelser’, hvor viden om PBL og projektmetode inddrages. Herefter skal de reflektere over den videnskabsteoretiske ramme for problemformuleringen og i forlængelse heraf opstille et relevant undersøgelses design og teoretiske ramme, som tilsammen gør det muligt at belyse problemformuleringen.

Læringsmål

Viden

  • Skal have viden om teori, metoder og praksis inden for semesterets tema’digitale serviceydelser’. Det gælder en generel viden om design, evaluering og implementering af digitale serviceydelser, men også de forskellige tilgange til design, evaluering og implementering af digitale serviceydelser, som anvendes inden for væsentlige sektorer og områder inden for især den offentlige sektor, som fx sundheds-og plejesektoren. Det er vigtigt,at de studerende efterfølgende kan medvirke til at skabe de optimale rammer for design, evaluering og implementering af digitale serviceydelseraf forskellige karakter.
  • Skal kunne forstå og reflektere over viden dvs. teorier, metoder og praksis inden for semesterets tema ’Digitale serviceydelser’. Dette indebærer fx, at studerende kan forholde sig til og reflektere over forskellige tilgange til design, evaluering og implementering af digitale serviceydelser

Færdigheder

  • Gennem projektarbejdet styrkes de studerendes kompetencer vedr. anvendelse af videnskabelige metoder og redskaber. Herunder, at de studerende kan anvenderelevante undersøgelsesdesigns til enbesvarelse af en afgrænset problemstilling. De studerende skal også evne at udvikle en arbejdsdeling i projektarbejdet og reflektere over processer, der knytter sig hertil. Det gælder også formidling af projektarbejdets resultater og projektgruppens læreproces på en struktureret måde vha. korrekt anvendelse af faglige begreber, såvel skriftligt og mundtligt
  • Gennem projektarbejdet styrkes de studerendes evner til at formidle faglige problemstillinger og løsningsmodeller i forbindelse med både interne faglige diskussioner, kommunikation med vejleder, kommunikation medeventuelleeksterne partnere, og rapportskrivning og formidling af projektets resultater.

Kompetencer

  • Gennem projektarbejdet trænes de studerende i at kunne håndtere komplekse og udviklingsorienterede situationer.
  • Gennem projektarbejdet styrkes de studerendes evne til selvstændigt kunne indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde med en professionel tilgang.
  • Som en del af projektarbejdet skal de studerende kunne identificere egne læringsbehov og strukturere egen læring, fx i forbindelse med metodiske og videnskabelige overvejelser eller undersøgelser for at kunne afdække den problemstilling, der arbejdes med i projektet.

Undervisningsform

Projektarbejdet er brudt op i en rækkeeksplicitte faser med veldefinerede arbejdsprodukter som evalueres af vejleder. De enkelte grupper modtager endvidere kontinuerlig feedback på deres arbejdsproces, og der er stort fokus på at de studerende lærer at indgå i og styre projekter.

Metodekursetsynkroniseres med projektarbejdet i den forstand, at de studerende før projektopstart, og ved opstart af de enkelte faser undervises i emner, som er særligt relevante for næste projektfase

Omfang og forventet arbejdsindsats

Information omkring omfang og forventet arbejdsindsats fremgår af semesterbeskrivelserne som kan ses her

Eksamen

Prøver

Prøvens navnSemesterprojekt: Digitale serviceydelser
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
ECTS15
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Yderligere informationer

Ved yderligere information kontakt venligst Studienævnet for Digitalisering

Fakta om modulet

Engelsk titelSemester Project: Design, Evaluation and Implementation of Digital Services
ModulkodeBAID2023M7
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS15
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BSc) i innovation og digitalisering
StudienævnStudienævn for Politik og Samfund
InstitutInstitut for Politik og Samfund
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet

Litteratur

Information omkring litteratur m.m. kan ses i moodle