Semesterprojekt: Digital innovation i den offentlige sektor

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

a) Et metodekursus,der introducerer til det problemorienterede projektarbejde med særligt fokus på problemformulering, projektmetode samt PBL-principperne som forudsætningerne bag.

b) Et projektarbejde i grupper,der munder ud i et skriftligt produkt, hvor de studerende skal foretage en problemanalyse, dvs. identificere, begrunde, dokumentere og argumentere for en selvvalgt problemstilling inden for semesterets tema (digital innovationi den offentlige sektor). Projektet kan omfatte interaktion med praksis, menskal være baseret på anvendelse af de metoder, der undervises i i (a) med inddragelse af teori fra modulet ’Organisation og Innovation’.

Læringsmål

Viden

  • Skal have viden om teori, metoder og praksis inden for semesterets tema ’digital innovation i den offentligesektor’. Det gælder en generel viden om offentlig innovation, men også de forskellige tilgange til innovation og forandring, som anvendes inden for væsentlige sektorer og områder inden for især den offentlige sektor, som fx sundheds-og plejesektoren. Det er vigtigt at de studerende efterfølgende kan medvirke til at skabe de optimale rammer for innovation og digitalisering
  • Skal kunne forstå og reflektere over viden dvs. teorier, metoder og praksis inden for semesterets tema ’Digital Innovation ’. Dette indebærer fx, at studerende kan forholde sig til og reflektere over forskellige tilgange til offentlig innovation

Færdigheder

  • Gennem projektarbejdet styrkes de studerendes kompetencer vedr. anvendelse af videnskabelige metoder og redskaber. Herunder har kendskab til og kan reflektere over PBL som læringsform via projektarbejde i praksis og kursusrækken(a), der introducerer det problemorienterede projektarbejde. De studerende skal evne at afgrænse en problemstilling og udarbejde en problemformulering i fællesskab herunder forklare hvilke elementer, der indgår i et studenterstyret projektarbejde.
  • Gennem projektarbejdet styrkes de studerendes evner til at formidle faglige problemstillinger og løsningsmodeller i forbindelse med både interne faglige diskussioner, kommunikation med vejleder, kommunikation medeventuelleeksterne partnere, og rapportskrivning og formidling af projektets resultater.

Kompetencer

  • Gennem projektarbejdet trænes de studerende i at kunne håndtere komplekse og udviklingsorienterede situationer.
  • Gennem projektarbejdet styrkes de studerendes evne til selvstændigt kunne indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde med en professionel tilgang.
  • Som en del af projektarbejdet skal de studerende kunne identificere egne læringsbehov og strukturere egen læring, fx i forbindelse med at gennemføre litteraturstudier eller undersøgelser for at kunne afdække den problemstilling, der arbejdes med i projektet.

Undervisningsform

Projektarbejdet er brudt op i en række eksplicitte faser med veldefinerede arbejdsprodukter som evalueres af vejleder. De enkelte grupper modtager endvidere kontinuerlig feedback på deres arbejdsproces, og der er stort fokus på at de studerende lærer at indgå i og styre projekter.

Metodekurset synkroniseres med projektarbejdet i den forstand, at de studerende før projektopstart, og ved opstart af de enkelte faser undervises i emner, som er særligt relevante for næste projektfase

Omfang og forventet arbejdsindsats

Information omkring omfang og forventet arbejdsindsats fremgår af semesterbeskrivelserne som kan ses her

Eksamen

Prøver

Prøvens navnSemesterprojekt: Digital innovation i den offentlige sektor
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
ECTS10
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Yderligere informationer

Ved yderligere information kontakt venligst Studienævnet for Digitalisering

Fakta om modulet

Engelsk titelSemester Project: Public Sector Digital Innovation
ModulkodeBAID2023M3
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS10
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BSc) i innovation og digitalisering
StudienævnStudienævn for Politik og Samfund
InstitutInstitut for Politik og Samfund
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet

Litteratur

Information omkring litteratur m.m. kan ses i moodle