Semesterprojekt: Digitalisering og styring inkl. metodefag: Avanceret projektdesign

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

a) Et metodemodul med det formål at bibringe de studerende en videregående forståelse for,hvordan videnskabsteori påvirker udforskning og behandling af komplekse, videnskabelige problemstillinger i praksis, herunder med fokus på sammenhæng mellem paradigmevalg, valg af undersøgelsesdesign og databehandling.Modulet indeholder endvidere en introduktion til etiske dimensioner af det at arbejde videnskabeligt i praksis inden for digitalisering og styring af komplekse IT-, digitaliserings-og forandringsprojekter.

b) Et skriftligt produkt, som omhandler en central problemstilling inden for semestretstema 'Digitalisering og styring'. Projektet skal omfatte interaktion med praksis og skal være baseret på anvendelse af de metoder, der undervises i i (a) og den teori, der er omfattet af semestrets moduler.

Læringsmål

Viden

 • Skal have viden om teori, metoder og praksis inden for udarbejdelse af business cases, portefølje-, program og projektstyring samt gevinstrealisering
 • Skal kunne forstå og reflektere over teorier, metoder og praksis relateret til udarbejdelse af business cases, portefølje-, program-og projektstyring samt gevinstrealisering, herunder de problemstillinger der er knyttet til identifikation og realisering af gevinster knyttet til digitaliseringsprojekter
 • Har viden om videnskabsteoretiske begreberpå et videregående niveauherunder forholdet mellem videnskabsteori, undersøgelsesdesign og metoder.
 • Viden om relevante etiske dimensioner af det at arbejde videnskabeligt i praksis inden fordigitalisering og styring af komplekse IT-, digitaliserings-og forandringsprojekter

Færdigheder

 • Skal kunne vurdere teoretiske og praktiske problemstillinger samt begrunde og vælge relevante analyse-og løsningsmodeller, fx i form af at kunne vælge og tilpasse business case modeller til konkrete projekter og behov
 • Skal kunnepå et videregående videnskabsteoretisk grundlag vælge og argumentere for et relevant projektdesign, herunder med overvejelser omkring og begrundelser for metodetilgang, inddragelse af teori og empiri samt databehandling.
 • Skal kunnereflektere over hvordan det valgte videnskabsteoretiske udgangspunkt har indvirkning på projektarbejdet og dets resultat fra problemformulering til konklusion samt perspektivering

Kompetencer

 • Skal kunne forstå den kompleksitet, der er forbundet med at identificere og realisere gevinster i forbindelse med digitaliseringsprojekter.
 • Skal kunnedesigne systematiske metodiske tilgange til undersøgelse og behandling af komplekse problemstillingerindenfor semesteretstemaramme.
 • Skal kunneforene teori og praksis på akademisk vis med henblik på at undersøge og behandle komplekse problemstillingerindenfor semesterets temaramme.
 • Skal kunne på et videregående niveauforetage vurderinger og argumentere på et videnskabeligt grundlag udviklingenaf ny videntilvejebragt i samarbejdei gruppe og/eller med praksis

Undervisningsform

Projektarbejdet er brudt op i en række eksplicitte faser med veldefinerede arbejdsprodukter som evalueres af vejleder. De enkelte grupper modtager endvidere kontinuerlig feedback på deres arbejdsproces, og der er stort fokus på at de studerende lærer at indgå i og styre projekter.

Metodekurset synkroniseres med projektarbejdet i den forstand, at de studerende før projektopstart, og ved opstart af de enkelte faser undervises i emner, som er særligt relevante for næste projektfase

Omfang og forventet arbejdsindsats

Information omkring omfang og forventet arbejdsindsats fremgår af semesterbeskrivelserne som kan ses her

Eksamen

Prøver

Prøvens navnSemesterprojekt: Digitalisering og styring inkl. metodefag: Avanceret projektdesign
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
ECTS10
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Yderligere informationer

Ved yderligere information kontakt venligst Studienævnet for Digitalisering

Fakta om modulet

Engelsk titelSemesterproject: Digitlization, Management and Governance incl. Method Course in Advanced Project Design
ModulkodeBAID2023M16
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS10
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BSc) i innovation og digitalisering
StudienævnStudienævn for Politik og Samfund
InstitutInstitut for Politik og Samfund
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet

Litteratur

Information omkring litteratur m.m. kan ses i moodle