Politik, implementering og evaluering

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Omhandler generelt modeller og teorier for politikdannelse, -analyse, -implementering og -evaluering inden for den offentlige sektor. Målet er at give de studerende en forståelse af, hvad der præger og forandrer politik. Der stilles et særligt fokus på outputsiden herunder implementering og evaluering af politik,politiske beslutningerog interventioner. Her præsenteres de studerende for konkrete implementering- og evalueringsmodeller, der via øvelser sættes i anvendelse i praksismed inddragelse af cases relevant forsemesterets tema.

Læringsmål

Viden

  • Skal have viden om teori, metoder og praksis inden for organisation og ledelse, mere specifikt inden for politikdannelse, -analyse, -implementering og evaluering samt beslutningsteori. Formålet er, at det studerende skal kunne forstå sådanne processer og medvirke til at skabe sammenhæng mellem på den ene side innovation og digitalisering og på den anden side politikdannelse, -analyse, -implementering og -evaluering inden for et givet område.
  • Skal kunne forstå og reflektere over teorier, metoder og praksis vedr. politikdannelse, -analyse, -implementering og evaluering, fx i forbindelse med deltagelse i udvikling af konkrete politikker i sundheds-/velfærdssektoreneller i forbindelse med indsatser mod cyberkriminalitet, hvori digitalisering indgår som et element.

Færdigheder

  • Skal kunne vurdere teoretiske og praktiske problemstillinger samt begrunde og vælge relevante analyse-og løsningsmodeller, herunder fx analyse og reflektere over mulige bieffekter, positive såvel som negativeaf konkrete politikker.
  • Skal kunnevælgeog argumentere forrelevante implementerings-ogevalueringsmodeller i et analysedesign.

Kompetencer

  • Skal kunne forstå den kompleksitet, der er forbundet med politikdannelse, -analyse, -implementering og evaluering, forstå og agere i de særlige beslutningsprocesser der kendetegner sådanne processer, og skabe sammenhæng i forhold til konkrete innovations-og digitaliseringsprojekter
  • Skal forstå sammenhæng mellem politikdannelse, implementering og evaluering herunder, hvordan evaluering kanblive anvendt ogindgå i en politisk kontekst.

Undervisningsform

Kurset afvikles som en række forelæsninger og udgør en del af udgangspunktet for projektarbejdet på dette semester. Der vil derfor være tæt sammenhæng mellem indholdet i dette kursus og de studerendes projektarbejde, og en væsentlig del af læringen foregår således også gennem projektarbejdet. Det tilstræbes, at de studerendes erfaringer og udfordringer med at anvende de konkrete metoder og teorier i projektarbejdet inddrages i kurset, og bruges som udgangspunkt for erfaringsudveksling, diskussion og yderligere læring.

Modulet afvikles som en kombination af forelæsninger, hvor teorier og metoder præsenteres, og opgaveløsning. Undervisning baseres på en kombination af lærebøger og videnskabelige artikler således, at de studerende på udvalgte områder får adgang til international forskning, introduceres for klassiske artikler inden for området, samt generelt lærer at læse og anvende videnskabelige artikler inden for dette fag.

Som en del af undervisningen inddrages cases især fra offentlige virksomheder, som illustrerer relevante problemstillinger og gerne ved, at praktikere præsenterer en case, de selv har del­taget i, og de overvejelser de har gjort sig i forbindelse med dette.

Omfang og forventet arbejdsindsats

Information omkring omfang og forventet arbejdsindsats fremgår af semesterbeskrivelserne som kan ses her

Eksamen

Prøver

Prøvens navnPolitik, implementering og evaluering
Prøveform
Skriftlig
24- eller 48 timers prøve
ECTS10
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Yderligere informationer

Ved yderligere information kontakt venligst Studienævnet for Digitalisering

Fakta om modulet

Engelsk titelPolicy Analysis, Implementation and Evaluation
ModulkodeBAID2023M12
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS10
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BSc) i innovation og digitalisering
StudienævnStudienævn for Politik og Samfund
InstitutInstitut for Politik og Samfund
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet

Litteratur

Information omkring litteratur m.m. kan ses i moodle