Semesterprojekt: Digitalisering af læring og samarbejde inkl. metode

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

a) Et metodekursus i kvalitativ metode, der giver destuderende de metodiske og praktiske forudsætninger for selvstændigt og i samarbejde med andre at kunne gennemføre kvalitative undersøgelser af høj kvalitet fra start til slut. Formålet er, at de studerende lærer at identificere hvilke undersøgelsesdesigns, herunder valg af case(s), teori og data, som passer til forskellige kvalitative, problemstillinger, og herefter planlægge og gennemføre en kvalitativ undersøgelse, som kan besvare problemet. De studerende lærer endvidere at begrunde deres metodiske valg på basis af forskningskriterier.

b) Et skriftligt produkt, som omhandler en central problemstilling inden for semestrets tema (Digitalisering af læring og samarbejde). Projektet skal omfatte interaktion med praksis og skal være baseret på anvendelse af de metoder, der undervises i i (a) og den teori, der er omfattet af semestrets moduler.

Læringsmål

Viden

  • Skal have viden om teori, metoder og praksis inden for semesterets tema ’Digitalisering af læring og samarbejde’. Det gælder en generel viden om digitalisering af læring og samarbejde, men også de forskellige tilgange til digitalisering af læring og samarbejde, som anvendes inden for væsentlige sektorer og områder inden for især den offentlige sektor, som fx folkeskole-og den pædagogiske sektor. Det er vigtigt, at de studerende efterfølgende kan medvirke til at skabe de optimale rammer for digitalisering som et værktøj tillæring og samarbejde
  • Skal kunne forstå og reflektere over viden dvs. teorier, metoder og praksis inden for semesterets tema ’’Digitalisering af læring og samarbejde’’. Dette indebærer fx at studerende kan forholde sig til og reflektere over forskellige tilgange til digitalisering af læring og samarbejde.
  • Skal have viden om, hvordan man planlægger et kvalitativt studie og begrunder det metodologiskherundervalg af problemformulering, undersøgelsesdesign, data og analysestrategi afgrænser
  • Kan sondre mellem forskellige typer af kvalitative studierog anerkendte forskningskriterier, oghvordan disseanvendes til at vurdere kvaliteten af kvalitative studier

Færdigheder

  • Gennem projektarbejdet styrkes de studerendes kompetencer vedr. anvendelse af kvalitativemetoder og redskaber. Herunder skal de studerende indsamle og producere viden via selvvalgte, kvalitativemetoder passende for en afgrænset problemstilling. Det forventes, at de studerende via projektarbejdet og samarbejde kan analysere data og drage selvstændige konklusioner. De studerende skal i denne proces illustrere, at de evner at tilrettelægge projektarbejdet ved i fællesskab at tildele hinanden ansvar for specifikke arbejdsopgaver i projektarbejdet
  • Gennem projektarbejdet styrkes de studerendes evner til at formidle faglige problemstillinger og løsningsmodeller i forbindelse med både interne faglige diskussioner, kommunikation med vejleder, kommunikation med eksterne partnere, og rapportskrivning og formidling af projektets resultater

Kompetencer

  • Kan selvstændigt og i samarbejde med andre designe, gennemføre og formidle en kvalitativ undersøgelse med afsæt i viden og færdigheder fra modulet.
  • Gennem projektarbejdet trænes de studerende i at kunne håndtere komplekse og udviklingsorienterede situationer.
  • Gennem projektarbejdet styrkes de studerendes evne til selvstændigt kunne indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde med en professionel tilgang.
  • Som en del af projektarbejdet skal de studerende kunne identificere egne læringsbehov og strukturere egen læring, fx i forbindelse med at gennemføre litteraturstudier eller undersøgelser for at kunne afdække den problemstilling der arbejdes med i projektet.

Undervisningsform

Projektarbejdet er brudt op i en række eksplicitte faser med veldefinerede arbejdsprodukter som evalueres af vejleder. De enkelte grupper modtager endvidere kontinuerlig feedback på deres arbejdsproces, og der er stort fokus på at de studerende lærer at indgå i og styre projekter.

Metodekurset synkroniseres med projektarbejdet i den forstand, at de studerende før projektopstart, og ved opstart af de enkelte faser undervises i emner, som er særligt relevante for næste projektfase

Omfang og forventet arbejdsindsats

Information omkring omfang og forventet arbejdsindsats fremgår af semesterbeskrivelserne som kan ses her

Eksamen

Prøver

Prøvens navnSemesterprojekt: Digitalisering af læring og samarbejde inkl. metode
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
ECTS15
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Yderligere informationer

Ved yderligere information kontakt venligst Studienævnet for Digitalisering

Fakta om modulet

Engelsk titelSemester Project: Digitalization of Learning and Cooperation
ModulkodeBAID2023M10
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS15
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BSc) i innovation og digitalisering
StudienævnStudienævn for Politik og Samfund
InstitutInstitut for Politik og Samfund
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet

Litteratur

Information omkring litteratur m.m. kan ses i moodle