Modul 4: Semesterprojekt: Offentlig innovation

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Tema: Innovation i den offentlige sektor
Dette semester introducerer de studerende til orga­nisering og ledelse af den offentlige sektor, samt til vilkår og muligheder for at reformere den offentlige sektor gennem innovative tiltag.

Semestret udgør grundlaget for de efterfølgende semestre i den forstand, at de studerende opnår en generel forståelse for organisationsteori, hvordan den offentlige sektor er opbygget, innovation og udvikling af informationsteknologi, samt til projektarbejdsformen og centrale videnskabsteoretiske problemstillinger.

Mål og indhold:

Består af

  • et grundlæggende metode-kursus der introducerer centrale videnskabsteoretiske problem­stillinger og metoder samt projektarbejdsformen og PBL.
  • et studieprojekt, som omhandler en central problemstilling inden for semestrets tema (offentlig innovation). Projektet skal omfatte interaktion med praksis og skal være baseret på anvendelse af de metoder, der undervises i i (a) og den teori, der er omfattet af modul 2 og 3.

Læringsmål

Viden

  • Skal have viden om teori, metoder og praksis inden for semesterets tema ’offentlig innovation’. Det gælder en generel viden om offentlig innovation, men også de forskellige tilgange til innovation og forandring, som anvendes inden for væsentlige sektorer og områder inden for især den offentlige sektor, som fx sundheds- og plejesektoren. Det er vigtigt at de studerende efterfølgende kan medvirke til at skabe de optimale rammer for innovation og digitalisering
  • Skal kunne forstå og reflektere over viden dvs. teorier, metoder og praksis inden for semesterets tema ’offentlige innovation’. Dette indebærer fx, at studerende kan forholde sig til og reflektere over forskellige tilgange til offentlig innovation

Færdigheder

  • Gennem projektarbejdet styrkes de studerendes kompetencer vedr. anvendelse af videnskabelige metoder og redskaber. Herunder har kendskab til og kan reflektere over PBL som læringsform via projektarbejde i praksis og via metodekurset. De studerende skal evne at afgrænse en problemstilling og udarbejde en problemformulering i fælleskab herunder forklare hvilke elementer, der indgår i et studenterstyret projektarbejde.
  • Gennem projektarbejdet styrkes de studerendes evner til at formidle faglige problemstillinger og løsningsmodeller i forbindelse med både interne faglige diskussioner, kommunikation med vejleder, kommunikation med eksterne partnere, og rapportskrivning og formidling af projektets resultater.

Kompetencer

  • Gennem projektarbejdet trænes de studerende i at kunne håndtere komplekse og udviklingsorienterede situationer.
  • Gennem projektarbejdet styrkes de studerendes evne til selvstændigt kunne indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde med en professionel tilgang.
  • Som en del af projektarbejdet skal de studerende kunne identificere egne læringsbehov og strukturere egen læring, fx i forbindelse med at gennemføre litteraturstudier eller undersøgelser for at kunne afdække den problemstilling, der arbejdes med i projektet.

Undervisningsform

Projektarbejdet er brudt op i en række eksplicitte faser med veldefinerede arbejdsprodukter som evalueres af vejleder. De enkelte grupper modtager endvidere kontinuerlig feedback på deres arbejdsproces, og der er stort fokus på at de studerende lærer at indgå i og styre projekter. Metodekurset synkroniseres med projektarbejdet i den forstand, at de studerende før projektopstart, og ved opstart af de enkelte faser undervises i emner, som er særligt relevante for næste projektfase.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnModul 4: Semesterprojekt: Offentlig innovation
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
ECTS15
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelModule 4: Semester Project: Public Innovation
ModulkodeBAID20224
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS15
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BSc) i innovation og digitalisering
StudienævnStudienævn for Politik og Samfund
InstitutInstitut for Politik og Samfund
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet