Modul 2: Organisation og ledelse 1: Organisation og offentlig forvaltning

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Tema: Innovation i den offentlige sektor
Dette semester introducerer de studerende til orga­nisering og ledelse af den offentlige sektor, samt til vilkår og muligheder for at reformere den offentlige sektor gennem innovative tiltag.

Semestret udgør grundlaget for de efterfølgende semestre i den forstand, at de studerende opnår en generel forståelse for organisationsteori, hvordan den offentlige sektor er opbygget, innovation og udvikling af informationsteknologi, samt til projektarbejdsformen og centrale videnskabsteoretiske problemstillinger.

Mål og Indhold:

Omhandler generel teori om organisationsstruktur og -kultur, og mere specifikt offentlige organisationers særkende, og hvordan den offentlige sektor er opbygget i Danmark. Herunder også forskellige tilgange til ledelse i den offentlige sektor, og forskellige paradigmer for produktion af velfærdsydelser både i Danmark og internationalt.

Læringsmål

Viden

  • Skal have viden om teori, metoder og praksis inden for ”organisation og ledelse”, både i form af generel organisationsteori, specifikke ledelsesparadigmer, beslutningsprocesser og problemstillinger inden for offentlig administration og forvaltning, og i form af viden om hvordan den offentlige sektor er opbygget i Danmark.
  • Skal kunne forstå og reflektere over teorier, metoder og praksis inden for organisation og offentligforvaltning, fx i form af vurderinger af fordele og ulemper forbundet med ledelsesparadigmer som anvendes i den offentlige sektor.

Færdigheder

  • Skal kunne vurdere teoretiske og praktiske problemstillinger, der knytter sig til de særlige ledelsesmæssige og organisatoriske forhold i den offentlige sektor, herunder fx de særlige problemstillinger der knytter sig til at være en politisk ledet orga­ni­sation, og hvordan disse forhold definerer rammerne for valg af analyse- og løsningsmodeller.

Kompetencer

  • Skal kunne håndtere komplekse og udviklings-orienterede situationer i studie- eller arbejd­ssammen­hænge, herunder både organisatorisk og politisk kompleksitet. Dimittenderne skal således kunne navigere i både politiske og administrative systemer og forstå de forskellige former for beslutningsprocesser der kendetegner de forskellige niveauer i den offentlige sektor, som omgiver og skaber rammerne for, men også påvirkes af, udviklings- og innovationsprojekter.
  • Deres forståelse for, hvordan en offentlig organisation virker og ledes, bidrager til deres kompetence til at samarbejde bredt med mange forskellige aktører og ledelseslag i forbindelse med tværfaglige digitaliserings- og innovations-projekter.

Undervisningsform

Kurset afvikles som en række forelæsninger og udgør en del af udgangspunktet for projektarbejdet på dette semester. Der vil derfor være tæt sammenhæng mellem indholdet i dette kursus og de studerendes projektarbejde, og en væsentlig del af læringen foregår således også gennem projektarbejdet. Det tilstræbes, at de studerendes erfaringer og udfordringer med at anvende de konkrete metoder og teorier i projektarbejdet inddrages i kurset, og bruges som udgangspunkt for erfaringsudveksling, diskussion og yderligere læring.

Modulet afvikles som en kombination af forelæsninger, hvor teorier og metoder præsenteres, og opgaveløsning. Undervisning baseres på en kombination af lærebøger og videnskabelige artikler således, at de studerende på udvalgte områder får adgang til international forskning, introduceres for klassiske artikler inden for området, samt generelt lærer at læse og anvende videnskabelige artikler inden for dette fag.

Som en del af undervisningen inddrages cases især fra offentlige virksomheder, som illustrerer relevante problemstillinger og gerne ved, at praktikere præsenterer en case, de selv har del­taget i, og de overvejelser de har gjort sig i forbindelse med dette.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnModul 2: Organisation og ledelse 1: Organisation og offentlig forvaltning
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
ECTS5
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Yderligere informationer

 

 

Fakta om modulet

Engelsk titelModule 2: Organisation and Management 1: Organisation and Public Administration
ModulkodeBAID20222
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BSc) i innovation og digitalisering
StudienævnStudienævn for Politik og Samfund
InstitutInstitut for Politik og Samfund
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet