Modul 8: Semesterprojekt: Design, evaluering og implementering af digitale serviceydelser

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Tema: Offentlig service og digital selvbetjening
Dette semester fokuserer på digitalisering af offentlige serviceydelser og de datalogiske, organisatoriske, forvaltningsmæssige og forandringsmæssige problemstillinger der er knyttet hertil.

Mål og indhold:

Består af:

a) et metodekursus i kvantitative metoder (herunder design, videnskabsteori og metoder, som ligger under den kvantitative tilgang) samt udvalgte projektarbejdsformer.

b) et studieprojekt, som omhandler en central problemstilling inden for semestrets tema (design, evaluering og implementering af digitale serviceydelser.). Projektet skal omfatte interaktion med praksis og skal være baseret på anvendelse af de metoder, der undervises i i (a) og den teori der er omfattet af semestrets kursusmoduler.

Læringsmål

Viden

  • Skal have viden om teori, metoder og praksis inden for semesterets tema ’design, evaluering og implementering af digitale serviceydelser’. Det gælder en generel viden om design, evaluering og implementering af digitale serviceydelser, men også de forskellige tilgange til design, evaluering og implementering af digitale serviceydelser, som anvendes inden for væsentlige sektorer og områder inden for især den offentlige sektor, som fx sundheds- og plejesektoren. Det er vigtigt at de studerende efterfølgende kan medvirke til at skabe de optimale rammer for design, evaluering og implementering af digitale serviceydelser
  • Skal kunne forstå og reflektere over viden dvs. teorier, metoder og praksis inden for semesterets tema ’ design, evaluering og implementering af digitale serviceydelser’. Dette indebærer fx, at studerende kan forholde sig til og reflektere over forskellige tilgange til design, evaluering og implementering af digitale serviceydelser

Færdigheder

  • Gennem projektarbejdet styrkes de studerendes kompetencer vedr. anvendelse af videnskabelige metoder og redskaber. Herunder, at de studerende kan anvende kvalitativ metode til at indhente data, der ligger til grund for en besvarelse af en afgrænset problemstilling. De studerende skal også evne at udvikle en arbejdsdeling i projektarbejdet og reflektere over processer, der knytter sig hertil. Det gælder også formidling af projektarbejdets resultater og projektgruppens læreproces på en struktureret måde vha. korrekt anvendelse af faglige begreber, såvel skriftligt og mundligt
  • Gennem projektarbejdet styrkes de studerendes evner til at formidle faglige problemstillinger og løsningsmodeller i forbindelse med både interne faglige diskussioner, kommunikation med vejleder, kommunikation med eksterne partnere, og rapportskrivning og formidling af projektets resultater

Kompetencer

  • Gennem projektarbejdet trænes de studerende i at kunne håndtere komplekse og udviklingsorienterede situationer.
  • Gennem projektarbejdet styrkes de studerendes evne til selvstændigt kunne indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde med en professionel tilgang.
  • Som en del af projektarbejdet skal de studerende kunne identificere egne læringsbehov og strukturere egen læring, fx i forbindelse med at gennemføre litteraturstudier eller undersøgelser for at kunne afdække den problemstilling, der arbejdes med i projektet.

Undervisningsform

Projektarbejdet er brudt op i en række eksplicitte faser med veldefinerede arbejdsprodukter, som evalueres af vejleder. De enkelte grupper modtager endvidere kontinuerlig feedback på deres arbejdsproces, og der er stort fokus på, at de studerende lærer at indgå i og styre projekter.

Metodekurset synkroniseres med projektarbejdet i den forstand, at de studerende før projektopstart, og ved opstart af de enkelte faser undervises i emner, som er særligt relevante for næste projektfase.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnModul 8: Semesterprojekt: Design, evaluering og implementering af digitale serviceydelser
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
ECTS15
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelModule 8: Semester Project: Design, Evaluation and Implementation of Digital Services
ModulkodeBAID20208
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS15
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BSc) i innovation og digitalisering
StudienævnStudienævn for Politik og Samfund
InstitutInstitut for Politik og Samfund
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet