Modul 20: Semesterprojekt: IT som styringsredskab.

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Tema: IT og styring
Dette semester fokuserer på udvikling og anvendelse af IT som et styringsredskab, der understøtter ledelse og effektivisering af den offentlige sektor.

På 5. semester er der mulighed for udlandsophold på grundlag af en individuel vurdering af mulighederne for forhåndsmerit.  

Mål og indhold:

Består af

a) et metodekursus i ”scientific writing” og projektarbejdsformer relateret til tværkulturelle teams.

b) et studieprojekt, som omhandler en central problemstilling inden for semestrets tema (IT som styringsredskab). Projektet skal omfatte interaktion med praksis og skal være baseret på anvendelse af de metoder, der undervises i (a) og den teori, der er omfattet af semestrets kursusmoduler.

Læringsmål

Viden

  • Skal have viden om teori, metoder og praksis inden for semesterets tema ’IT som styringsredskab’. Det gælder en generel viden om IT som styringsredskab, men også de forskellige tilgange til IT som styringsredskab, som anvendes inden for væsentlige sektorer og områder inden for især den offentlige sektor, som fx sundheds- og plejesektoren. Det er vigtigt at de studerende efterfølgende kan medvirke til at skabe de optimale rammer for IT som styringsredskab
  • Skal kunne forstå og reflektere over viden dvs. teorier, metoder og praksis inden for semesterets tema ’ IT som styringsredskab’. Dette indebærer fx, at studerende kan forholde sig til og reflektere over forskellige tilgange til IT som styringsredskab

Færdigheder

  • Gennem projektarbejdet styrkes de studerendes kompetencer vedr. anvendelse af videnskabelige metoder og redskaber. Herunder skal de studerende designe eller redesigne styringssystemer ud fra en afgrænset problemstilling og via indhentning og behandling af relevant data. Det forventes, at de studerende i projektgruppen kan evaluere arbejdsprocessen i projektarbejdet herunder reflektere over videns-produktionen i projektarbejdet
  • Gennem projektarbejdet styrkes de studerendes evner til at formidle faglige problemstillinger og løsningsmodeller i forbindelse med både interne faglige diskussioner, kommunikation med vejleder, kommunikation med eksterne partnere, og rapportskrivning og formidling af projektets resultater

Kompetencer

  • Gennem projektarbejdet trænes de studerende i at kunne håndtere komplekse og udviklingsorienterede situationer
  • Gennem projektarbejdet styrkes de studerendes evne til selvstændigt kunne indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde med en professionel tilgang
  • Som en del af projektarbejdet skal de studerende kunne identificere egne læringsbehov og strukturere egen læring, fx i forbindelse med at gennemføre litteraturstudier eller undersøgelser for at kunne afdække den problemstilling der arbejdes med i projektet

Undervisningsform

Projektarbejdet er brudt op i en række eksplicitte faser med veldefinerede arbejdsprodukter, som evalueres af vejleder. De enkelte grupper modtager endvidere kontinuerlig feedback på deres arbejdsproces, og der er stort fokus på at de studerende lærer at indgå i og styre projekter. Metodekurset synkroniseres med projektarbejdet i den forstand, at de studerende før projektopstart, og ved opstart af de enkelte faser undervises i emner, som er særligt relevante for næste projektfase.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnModul 20: Semesterprojekt: IT som styringsredskab.
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
ECTS15
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelModule 20 Semester project: IT as a Management Tool
ModulkodeBAID202020
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS15
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Politik og Samfund
InstitutInstitut for Politik og Samfund
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet