Modul 7: Innovation og forandring 2: Forandringsledelse og forandringskommunikation

2024/2025

Anbefalede faglige forudsætninger for at deltage i modulet

Modulet bygger videre på modul 2 og modul 3 eller tilsvarende.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Tema: Offentlig service og digital selvbetjening: Dette semester fokuserer på digitalisering af offentlige serviceydelser og de datalogiske, organisatoriske, forvaltningsmæssige og forandringsmæssige problemstillinger der er knyttet hertil.

Omhandler generelt forandringsledelse, forandrings-kommunikation og konflikthåndtering og mere specifikt de politiske og organisatoriske udfordringer, der er forbundet med foran-dringer i form af digitalisering af den offentlige sektor. Der lægges stor vægt på formidling og kommunikation.

Læringsmål

Viden

Bidrag til kompetenceprofil, nr. 1: Skal have viden om teori, metoder og praksis inden for ”innovation og forandring”, mere specifikt forandringsledelse og forandringskommunikation i offentlige organisationer og de særlige forandringsledelsesmæssige udfordringer, der er forbundet med digitalisering i den offentlige sektor og digitalisering af offentlig serviceydel-ser.
Bidrag til kompetenceprofil, nr. 2: Skal kunne forstå og reflektere over teorier, metoder og praksis inden for forandringsledelse og forandringskommunikation, herunder fx styrker og
svagheder forbundet med forskellige strategier for forandringsledelse i forbindelse med digitalisering i den offentlige sektor.

Færdigheder

Bidrag til kompetenceprofil, nr. 4: Skal kunne vurdere teoretiske og praktiske problemstillinger relateret til forandringsledelse samt begrunde og vælge relevante analysemodeller for at afdække de forandringsledelsesmæssige udfordringer forbundet med et konkret innovations- eller digitaliseringsprojekt og vælge relevante løsningsmodeller i form af en strategi for forandringsledelse for projektet. De studerende skal også kunne vurdere om foreslåede forandringer er realistiske og gennemførlig set fra et forandringsledelsesmæssigt perspektiv.

Kompetencer

Bidrag til kompetenceprofil, nr. 6: Skal gennem en øget forståelse for de forandringsledel-sesmæssige aspekter ved innovations- og digitaliseringsprojekter kunne håndtere organisa-torisk og politisk kompleksitet i forbindelse med sådanne projekter.
Bidrag til kompetenceprofil, nr. 7: Skal gennem en øget forståelse for de forandringsledelsesmæssige aspekter ved innovations- og digitaliseringsprojekter opnå en forståelse for, hvorfor involverede aktører og agerer, som de gør, og dermed også kunne indgå i et professionelt samarbejde med disse aktører.

Undervisningsform

Kurset afvikles som en række forelæsninger og udgør en del af udgangspunktet for projekt-arbejdet på dette semester. Der vil derfor være tæt sammenhæng mellem indholdet i dette kursus og de studerende projektarbejde, og en væsentlig del af læringen foregår således også gennem projektarbejdet. Det tilstræbes, at de studerendes erfaringer og udfordringer med at anvende de konkrete metoder og teorier i projektarbejdet inddrages i kurset, og bruges som udgangspunkt for erfaringsudveksling, diskussion og yderligere læring.
Modulet afvikles som en kombination af forelæsninger, hvor teorier og metoder præsente-res, og opgaveløsning. Undervisning baseres på en kombination af lærebøger og videnskabe-lige artikler således, at de studerende på udvalgte områder får adgang til international forskning, introduceres for klassiske artikler inden for området, samt generelt lærer at læse og anvende videnskabelige artikler inden for dette fag.
Som en del af undervisningen inddrages cases især fra offentlige virksomheder, som illustrerer relevante problemstillinger og gerne ved, at praktikere præsenterer en case, de selv har deltaget i, og de overvejelser de har gjort sig i forbindelse med dette.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnModul 7: Innovation og forandring 2: Forandringsledelse og forandringskommunikation
Prøveform
Skriftlig
ECTS5
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelModule 7: Innovation and Change 2: Change Management and Change Communication
ModulkodeBAID20147
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BA) i organisatorisk læring
StudienævnStudienævn for Politik og Samfund
InstitutInstitut for Politik og Samfund
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet