Bachelorprojekt

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Målet er, at den studerende kan gennemføre en mindre, selvstændig historisk analyse under vejledning.

Som ramme om bachelorprojektet udbydes et seminar, afgrænset geografisk og tematisk, inden for henholdsvis en før-moderne (før ca. 1648) og en moderne periode. Seminaret omfatter såvel teoretiske og metodiske elementer som kronologisk og tematisk specifik viden.

Læringsmål

Viden

  • demonstrere viden om og indsigt i bachelorprojektets emne/problemstilling
  • demonstrere forståelse for og refleksion over teorier og metoder til at analysere emnet/problemstillingen

Færdigheder

  • anvende de teoretiske og metodiske færdigheder, der er øvet under studiets tidligere dele, på en afgrænset historisk problemstilling
  • selvstændigt formulere en historisk problemstilling, vælge og begrunde metode og evt. teori, litteratur og evt. kilder til belysning af problemstillingen, samt gennemføre en analyse
  • vurdere den videnskabelige holdbarhed af andres tolkninger af problemstillingen, herunder tage stilling til deres kilde- og teoretisk-metodiske grundlag

Kompetencer

  • formidle den tilegnede viden i skriftlig og mundtlig form
  • selvstændigt samarbejde med andre om at udføre et projekt inden for en given tidsfrist herunder reflektere over gruppeprocessen i sammenhæng med den endelige rapport

Undervisningsform

Seminarer med oplæg fra undervisere og studerende efterfulgt af problemorienteret projektarbejde under vejledning.

Omfang og forventet arbejdsindsats

15 ECTS

Eksamen

Prøver

Prøvens navnBachelorprojekt
Prøveform
Speciale/afgangsprojekt
Mundtlig evaluering, der tager udgangspunkt i en projektrapport. Hvis projektrapporten er udarbejdet af en gruppe, eksamineres gruppen samlet, men med individuel bedømmelse af den mundtlige præstation. Projektrapporten kan også skrives individuelt med individuel eksamination.
25 normalsider for 1 studerende, 40 sider for 2 studerende, 55 sider for 3 studerende og 70 sider for 4 eller 5 stude-rende
Den mundtlige evaluerings omfang: Max. 40 minutter for 1 studerende, 50 minutter for 2 studerende, 60 minutter for 3 studerende, 70 minutter for 4 studerende og 80 minutter for 5 studerende.
Den mundtlige evaluering består af to dele: 1) en mundtlig præsentation med udgangspunkt i projektrapporten og 2) en eksamination. I den mundtlige præsentation fremlægger den studerende hovedresultaterne af egen analyse, for-holder sig til forskningen om emnet/problemstillingen og relaterer egne undersøgelser hertil. Eksaminationen tager udgangspunkt i det metodiske og teoretiske grundlag for projektet, men inddrager også den realhistoriske kontekst gennem en vurdering af argumentation og dokumentation i relevante faghistoriske fremstillinger.
ECTS15
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelBachelor Project
ModulkodeBAHIS202014
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS15
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BA) i historie
StudienævnStudienævn for Politik og Samfund
InstitutInstitut for Politik og Samfund
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet

Litteratur

Pensum omfatter ca. 500 sider. Herudover består pensum af den litteratur og de kilder, den studerende anvender i bachelorprojektet, svarende til ca. 1.000 sider. Samlet pensum: Ca. 1.500 sider.

Pensum indgår i grundlaget for den mundtlige prøve.