Moderne periode efter 1914

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Målet er:

  • at den studerende kan analysere moderne samfund og kulturer. Desuden er målet, at den studerende på systematisk vis kan indhente litteratur og informationer til brug for projektskrivning.

Seminar med oplæg fra underviser(e) og studerende, efterfulgt af problemorienteret projektarbejde under vejledning inden for seminarets emneområde.

Læringsmål

Viden

  • demonstrere viden om og indsigt i moderne samfund og kulturer,

  • demonstrere forståelse for og refleksion over teorier og metoder til at analysere moderne samfund og kultu-rer

Færdigheder

  • anvende historiefaglige teorier, begreber og metoder til at forklare væsentlige træk i moderne samfunds hi-storie og relatere økonomiske, politiske, sociale og kulturelle forandringsprocesser til hinanden,

  • selvstændigt formulere en historisk problemstilling, vælge og begrunde metode og evt. teori, litteratur og evt. kilder til belysning af problemstillingen, samt gennemføre en analyse,

  • vurdere den videnskabelige holdbarhed af andres tolkninger af problemstillingen, herunder tage stilling til deres kilde- og teoretisk-metodiske grundlag,

  • formidle den tilegnede viden i skriftlig og mundtlig form

Kompetencer

  • selvstændigt samarbejde med andre om at udføre et projekt inden for en given tidsfrist.

  • skitsere og anvende en litteratursøgningsmodel, der er gennemtænkt og argumenteret i forhold til em-ne/problemstilling,

  • vurdere kvaliteten af den fundne litteratur.

Undervisningsform

Der udbydes et seminar med en specifik kronologisk, geografisk og tematisk afgrænsning. Litteratur- og informations-søgning indgår i undervisningen, herunder at den studerende kan anvende en række værktøjer, både bøger og it-baserede værktøjer, til systematisk søgning af litteratur og til vurdering af kvaliteten af det fundne.

Omfang og forventet arbejdsindsats

15 ECTS

Eksamen

Prøver

Prøvens navnModerne periode efter 1914
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
Mundtlig evaluering, der tager udgangspunkt i en projektrapport. Hvis projektrapporten er udarbejdet af en gruppe, eksamineres gruppen samlet, men med individuel bedømmelse af den mundtlige præstation. Projektrapporten kan også skrives individuelt med individuel eksamination.
Projektrapportens omfang: Max. 20 normalsider for 1 studerende. Hvis projektrapporten skrives som gruppeprojekt er maximum på 30 sider for 2 studerende, 40 sider for 3 studerende og 50 sider for 4 eller 5 studerende.
Den mundtlige evaluerings omfang: Max. 30 minutter for 1 studerende, 40 minutter for 2 studerende, 50 minutter for 3 studerende, og 60 minutter for 4 studerende og 70 minutter for 5 studerende.
Den mundtlige evaluering består af to dele:
1) en mundtlig præsentation med udgangspunkt i projektrapporten og
2) en eksamination. Den mundtlige præsentation tager udgangspunkt i en kilde eller et væsentligt delemne i projektet og nuancerer og perspektiverer ved at relatere til en bred historisk kontekst. Den efterfølgende eksamination tager udgangspunkt i det samlede pensum.
ECTS15
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelModern Period after 1914
ModulkodeBAHIS20176
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS15
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BA) i historie
StudienævnStudienævn for Politik og Samfund
InstitutInstitut for Politik og Samfund
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet

Litteratur

Pensum omfatter såvel brede værker/et bredt værk som videnskabelige artikler og/eller kilder, i alt ca. 700 sider. Herudover består pensum af den litteratur og de kilder, den studerende anvender i projektrapporten, svarende til ca. 800 sider. Samlet pensum: Ca. 1.500 sider.

Pensum indgår i grundlaget for den mundtlige prøve.