Politisk filosofi

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Formålet med modulet er at give de studerende en introduktion til centrale idéer, positioner og teorier i politisk filosofi med særlig vægt på nyere politisk filosofi. Modulet tilrettelægges som et projektmodul, der omfatter et kursusforløb med fordybelse i udvalgte temaer.

Læringsmål

Viden

  • centrale politisk-filosofiske hovedstrømninger, f.eks. liberalisme, socialisme og republikanisme
  • den politiske filosofis centrale begreber, argumenter og teorier samt sammenhængen mellem disse
  • sammenhængen mellem politisk-filosofiske idéer og deres historisk-kulturelle kontekst
  • tendenser i nyere politisk filosofi

Færdigheder

  • at kunne identificere og anvende politisk-filosofiske idéer, argumenter og teorier i forbindelse med samfundsrelevante og nutidige problemstillinger, både når de kommer til udtryk i faglige sammenhænge, på digitale platforme, i dagspressen og andre steder
  • at kunne perspektivere og anvende politiske-filosofiske idéer, argumenter og teorier tværfagligt
  • at samarbejde med andre studerende om såvel den skriftlige som den mundtlige fremstilling, analyse og kritik af en politisk-filosofisk problemstilling

Kompetencer

  • at kunne skelne mellem, kritisk analysere, sammenligne og perspektivere forskellige politisk-filosofiske teorier
  • at kunne forstå, diskutere, anvende og formidle konkrete politisk filosofiske begreber og teorier
  • på et kvalificeret grundlag at kunne deltage i den offentlige debat via dagspressen, digitale medier, politiske forsamlinger, foredrag etc. 

Undervisningsform

Se studieordningens §17.

Omfang og forventet arbejdsindsats

10 ECTS

Eksamen

Prøver

Prøvens navnPolitisk filosofi
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
En kombineret skriftlig og mundtlig prøve med udgangspunkt i en skriftlig projektrapport. Projektrapporten udarbejdes i grupper.

Med mindre der søges og gives dispensation, skal gruppen bestå af 3-5 studerende. Projektrapporten skal ikke angive hvilken studerende, der har skrevet hvilke dele. På baggrund af den mundtlige gruppeprøve skal der ikke desto mindre foretages en individuel bedømmelse af den enkelte studerendes præstation. Bedømmelsen vurderer i hvilken grad den studerende opfylder projektmodulets læringsmål og sker på grundlag af en helhedsvurdering af projektrapporten, fremlæggelsen, den fælles diskussion og de individuelle spørgsmål.

Prøven foregår som en samtale mellem de studerende, eksaminator og censor med udgangspunkt i den/de studerendes udarbejdede projektrapport.

Den enkelte studerende har mulighed for at få meddelt bedømmelsen i enerum. Ønskes dette meddeles det ved eksaminationens påbegyndelse.

Projektet tager udgangspunkt i en praktisk og samfundsrelevant problemstilling, der tilgås med politisk-filosofiske værktøjer.

Det skriftlige materiale og den mundtlige eksamen vægtes ligeligt.

Den mundtlige prøve omfatter også det faglige indhold af modulet 'Problembaseret læring'.

Sideantal: 10-15 sider pr. studerende. Opgavens sideantal forlænges dog kun med 7 sider for hver studerende efter den første.

Prøvetiden er normeret til 20 minutter pr. studerende og 10 minutter pr. gruppe til votering og karaktergivning.

Prøvetiden er den samlede prøvetid for modulerne 'Politisk filosofi' og 'Problembaseret læring'.
ECTS10
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelPolitical Philosophy
ModulkodeBAFIL20234
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS10
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BA) i anvendt filosofi
StudienævnStudienævn for Dansk, Engelsk, Kulturforståelse og Anvendt Filosofi
InstitutInstitut for Kultur og Læring
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet