Bachelorprojekt

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Bachelorprojektet udarbejdes i løbet af uddannelsens 5.eller 6. semester.

Bachelorprojektet skal demonstrere den studerendes evne til på kvalificeret vis at formulere, analysere og bearbejde problemstillinger inden for et afgrænset fagligt emne, der afspejler hovedvægten i uddannelsen. Bachelorprojektet udarbejdes inden for det centrale fag men kan indeholde elementer fra tilvalgsfaget. Den studerende skal kunne formidle sine resultater og sin viden korrekt og adækvat mundtligt og skriftligt på det valgte sprog.

Emnet for bachelorprojektet godkendes af studienævnet. Emnet forelægges studienævnet i form af en kort problemformulering. Ved godkendelsen fastsættes en frist for afleveringen af projektet.

For sen aflevering tæller som et eksamensforsøg.

Læringsmål

Viden

 • en afgrænset, relevant problemstilling inden for uddannelsens rammer
 • teori, metode og praksis, som gør undersøgelse af bachelorprojektets emne og specifikke problemstilling mulig og relevant

Færdigheder

 • at anvende uddannelsens videnskabelige metoder og redskaber til at undersøge bachelorprojektets særlige emne og problemstilling
 • at kunne vurdere bachelorprojektets teoretiske og praktiske problemstillinger samt begrunde og vælge relevant analyse- og løsningsmodeller til undersøgelse heraf
 • at formidle en klar og relevant analyse af bachelorprojektets særlige emne og problemstilling og herigennem give et konkret bud på den anvendte filosofis brugbarhed.
 • at praktisere selvstændig filosofisk tænkning og konkret problemløsning

Kompetencer

 • at kunne håndtere et komplekst, videnskabeligt undersøgelsesarbejde, herunder at varetage en stringent skriftlig og mundtlig formidling heraf
 • at kunne forholde sig kritisk til den filosofiske tradition og dens metoder
 • at kunne bidrage selvstændigt til udviklingsorienterede opgaver i studie- og arbejdssammenhæng
 • selvstændigt at kunne indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde med en professionel tilgang
 • at kunne identificere egne læringsbehov og strukturere egen læring i forskellige læringsmiljøer

Undervisningsform

Se studieordningens §17.

Omfang og forventet arbejdsindsats

15 ECTS

Eksamen

Prøver

Prøvens navnBachelorprojekt
Prøveform
Speciale/afgangsprojekt
En kombineret skriftlig og mundtlig prøve med udgangspunkt i det skriftlige arbejde, hvad enten dette er udarbejdet individuelt eller i samarbejde med andre. Projektrapporten/ det skriftlige arbejde betragtes som gruppens fælles ansvar. Projektrapporten udgør følgelig grundlaget for eksamination og bedømmelse, og der foretages en samlet bedømmelse af projektrapporten og den mundtlige præstation. Ved en mundtlig gruppeprøve skal den enkelte studerende eksamineres på en sådan måde, at det sikres, at der foretages en individuel bedømmelse af den studerendes præstation. Bedømmelsen vurderer i hvilken grad den studerende opfylder projektmodulets læringsmål og sker på grundlag af en helhedsvurdering af projektrapporten, fremlæggelsen, den fælles diskussion og de individuelle spørgsmål, dvs. alle aspekter skal demonstreres udført/opfyldt på tilfredsstillende vis. Projektrapporten, herunder at den også er tilfredsstillende hvad angår krav til formuleringsevne og sproglig korrekthed, indgår med andre ord i det samlede bedømmelses-grundlag, men der gives ikke en selvstændig karakter for den.


Prøven foregår som en samtale mellem den/de studerende, eksaminator og censor med udgangspunkt i det af de/den studerende udarbejdede bachelorprojekt.

Sidetal: 15-30 sider ved individuelle projekter. 15-20 sider pr. studerende ved gruppeprojekter. Der udarbejdes et resume på engelsk. Resumeet skal være på mindst én og max. to sider. Resumeet indgår i helhedsvurderingen af projektet og indgår ikke i de for bachelorprojektet fastsatte minimum- og maximumsidetal pr. studerende.

Prøvetid: Prøvetiden er normeret til 20 minutter pr. studerende og 10 minutter pr. gruppe til votering og karaktergivning, dog højst i alt to timer ved store grupper. 30 minutter i alt ved individuelle prøver. Disse angivelser er inklusiv tid til votering og karaktergivning.
ECTS15
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelBachelor Project
ModulkodeBAFIL202014
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS15
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BA) i anvendt filosofi
StudienævnStudienævn for Dansk, Engelsk, Kulturforståelse og Anvendt Filosofi
InstitutInstitut for Kultur og Læring
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet