Videnskabsfilosofi

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Formålet med modulet er at give de studerende indsigt i centrale videnskabsteoretiske og metodiske problemstillinger samt teorier af særlig relevans for videnskabernes grundlag. Modulet tilrettelægges som et problemorienteret projektarbejde, hvortil der er knyttet et kursusforløb, der omfatter temaer i videnskabsfilosofien, centrale videnskabsteoretiske strømninger og positioner.

Læringsmål

Viden

  • videnskabsteoretiske positioner og metoder, samt videnskabsfilosofiske strømninger
  • etiske og samfundsmæssige perspektiver på videnskabens udvikling og rolle
  • universitetets traditioner og indsigt i universitetets selvforståelse som vidensinstitution.

Færdigheder

  • at identificere og redegøre for, samt nuanceret diskutere grundlæggende videnskabsteoretiske og metodiske problemstillinger
  • at redegøre for og analysere problemstillinger inden for fagenes videnskabsteori
  • at formidle videnskabsteoretiske temaer og problemstillinger nuanceret og stringent samt diskutere videnskabelige og professionelle problemstillinger med fagfæller og ikke-specialister.
  • at anvende udvalgte videnskabsteoretiske teorier og metoder til præcist at identificere specifikke problemstillinger inden for såvel filosofi som inden for andre fagområder og i relation til samfundsmæssige forhold.

Kompetencer

  • selvstændigt at undersøge grundlæggende og evt. implicitte præmisser, fejlslutninger og argumenter i problemstillinger og diskussioner i forhold til videnskabelig praksis og i forhold til formidling af videnskabelig forskning i det offentlige rum.
  • at i gangsætte og styre fagligt og tværfagligt samarbejde om tværfaglige problemstillinger inden for det videnskabsfilosofiske område.

Omfang og forventet arbejdsindsats

15 ECTS

Eksamen

Prøver

Prøvens navnVidenskabsfilosofi
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
En kombineret skriftlig og mundtlig prøve med udgangspunkt i det skriftlige arbejde, hvad enten dette er udarbejdet individuelt eller i samarbejde med andre. Projektrapporten/ det skriftlige arbejde betragtes som gruppens fælles ansvar. Projektrapporten udgør følgelig grundlaget for eksamination og bedømmelse, og der foretages en samlet bedømmelse af projektrapporten og den mundtlige præstation. Ved en mundtlig gruppeprøve skal den enkelte studerende eksamineres på en sådan måde, at det sikres, at der foretages en individuel bedømmelse af den studerendes præstation; jf. eksamensbekendtgørelsen (bek. nr. 429 af 10. maj 2012§4 stk.2). Bedømmelsen vurderer i hvilken grad den studerende opfylder projektmodulets læringsmål og sker på grundlag af en helhedsvurdering af projektrapporten, fremlæggelsen, den fælles diskussion og de individuelle spørgsmål, dvs. alle aspekter skal demonstreres udført/opfyldt på tilfredsstillende vis. Projektrapporten, herunder at den også er tilfredsstillende hvad angår krav til formuleringsevne og sproglig korrekthed, indgår med andre ord i det samlede bedømmelses-grundlag, men der gives ikke en selvstændig karakter for den.
Prøven foregår som en samtale mellem den/de studerende, eksaminator og censor med udgangspunkt i den af de/den studerende udarbejdede projektrapport.

Den enkelte studerende har mulighed for at få meddelt bedømmelsen i enrum. I givet fald dette ønskes meddeles dette ved eksaminationens påbegyndelse.

Den studerende udarbejder en projektrapport i gruppe (max. 5 studerende pr. gruppe) eller individuelt. Med udgangspunkt i den skriftlige projektrapport gennemføres en mundtlig eksamination.


Sidetal: Mindst 15 og højst 20 sider pr. studerende.

Prøvetid: Prøvetiden er normeret til 20 minutter pr. studerende og 10 minutter pr. gruppe til votering og karaktergivning, dog højst i alt to timer ved store grupper. 30 minutter i alt ved individuelle prøver. Disse angivelser er inklusiv tid til votering og karaktergivning.
ECTS15
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelThe Philosophy of Science
ModulkodeBAFIL20198
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS15
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BA) i anvendt filosofi
StudienævnStudienævn for Dansk, Engelsk, Kulturforståelse og Anvendt Filosofi
InstitutInstitut for Kultur og Læring
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet