Politisk filosofi

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

 

Formålet med modulet er at give de studerende en introduktion til centrale idéer, positioner og teorier i politisk filosofi. Modulet tilrettelægges som et projektmodul, der omfatter et kursusforløb med fordybelse i udvalgte temaer.

Læringsmål

Viden

  • centrale politiske filosofier i idehistorisk perspektiv, fx liberalisme, socialisme og republikanisme
  • den politiske filosofis centrale begreber og teorier
  • den politiske filosofis forskellige teoretiske retninger og metoder, herunder socialfilosofiske og politisk teoretiske tilgange
  • den politiske filosofis betydning for økonomisk filosofi og retsfilosofi
  • orienteringer og udviklinger i nyere politisk filosofi

Færdigheder

  • at identificere forskellige typer af politisk filosofiske idéer og argumenter i debatter i faglige sammenhænge og i det offentlige rum

Kompetencer

  • at kunne skelne mellem og kritisk analysere forskellige politisk filosofiske teorier og idéer
  • at kunne forstå, diskutere og formidle konkrete politisk filosofiske begreber og teorier
  • selvstændigt at kunne igangsætte og gennemføre fagligt og tværfagligt samarbejde om sammenhænge hvor indsigt i og evne til politisk filosofisk analyse og tænkning er central

Omfang og forventet arbejdsindsats

10 ECTS

Eksamen

Prøver

Prøvens navnPolitisk filosofi
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
En kombineret skriftlig og mundtlig prøve med udgangspunkt i det skriftlige arbejde, hvad enten dette er udarbejdet individuelt eller i samarbejde med andre. Projektrapporten/ det skriftlige arbejde betragtes som gruppens fælles ansvar. Projektrapporten udgør følgelig grundlaget for eksamination og bedømmelse, og der foretages en samlet bedømmelse af projektrapporten og den mundtlige præstation. Ved en mundtlig gruppeprøve skal den enkelte studerende eksamineres på en sådan måde, at det sikres, at der foretages en individuel bedømmelse af den studerendes præstation; jf. eksamensbekendtgørelsen (bek. nr. 429 af 10. maj 2012§4 stk.2). Bedømmelsen vurderer i hvilken grad den studerende opfylder projektmodulets læringsmål og sker på grundlag af en helhedsvurdering af projektrapporten, fremlæggelsen, den fælles diskussion og de individuelle spørgsmål, dvs. alle aspekter skal demonstreres udført/opfyldt på tilfredsstillende vis. Projektrapporten, herunder at den også er tilfredsstillende hvad angår krav til formuleringsevne og sproglig korrekthed, indgår med andre ord i det samlede bedømmelses-grundlag, men der gives ikke en selvstændig karakter for den.
Prøven foregår som en samtale mellem den/de studerende, eksaminator og censor med udgangspunkt i den af de/den studerende udarbejdede projektrapport.

Den enkelte studerende har mulighed for at få meddelt bedømmelsen i enrum. I givet fald dette ønskes meddeles dette ved eksaminationens påbegyndelse.

Den mundtlige prøve omfatter også det faglige indhold af modulet 'Problembaseret læring'.
Den studerende udarbejder en projektrapport, i en grupper på mellem tre og fem studerende (max. 5 studerende pr. gruppe). Projektet tager udgangspunkt i en praktisk problemstilling med relation til politisk filosofi

Mindst 10 og højst 15 sider pr. studerende.

Det skriftlige materiale og den mundtlige eksamen vægtes ligeligt.

Prøvetiden er normeret til 20 minutter pr. studerende og 10 minutter pr. gruppe til votering og karaktergivning, dog højst i alt to timer ved store grupper. 30 minutter i alt ved individuelle prøver. Disse angivelser er inklusiv tid til votering og karaktergivning.
Prøvetiden er den samlede prøvetid for modulerne 'Politisk filosofi' og 'Problembaseret læring'.
ECTS10
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelPolitical Philosophy
ModulkodeBAFIL20194
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS10
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BA) i anvendt filosofi
StudienævnStudienævn for Dansk, Engelsk, Kulturforståelse og Anvendt Filosofi
InstitutInstitut for Kultur og Læring
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet