Statsorganerne

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Den studerende skal opnå grundig viden om de øverste statsorganer og om grundlæggende begreber og relevante retskilder inden for den institutionelle del af statsforfatningsretten. Den studerende skal blive i stand til at anvende denne viden på konkrete problemstillinger. Desuden skal den studerende kunne vælge og afgrænse et emne, finde kildemateriale og på baggrund heraf beskrive og analysere et juridisk emne i et klart og velstruktureret sprog.

Desuden viden om projektarbejde i grupper.

Læringsmål

Viden

 • De øverste statsorganer, dvs. regeringen, folketinget og domstolenes forfatningsretlige stilling, såvel organisatorisk som funktionelt, disses beføjelser, procedurer og begrænsninger, der følger af grundloven samt kompetencefordelingen mellem organerne
 • Udarbejdelse af en fagligt funderet præsentation af juridisk stof, i almindelighed som en præsentation af gældende ret på et afgrænset retsområde
 • Projektarbejde i grupper

Færdigheder

 • Redegøre for grundlæggende begreber og terminologi inden for den institutionelle del af statsforfatningsretten
 • Redegøre for de relevante retskilder, herunder fagets teori, lovbestemmelser og afgørende retspraksis
 • Redegøre for de videnskabelige problemstillinger, som knytter sig til faget
 • Vælge og afgrænse et emne, finde kildemateriale og på baggrund heraf beskrive og analysere et juridisk emne
 • Formulere sig klart og velstruktureret såvel skriftligt som mundtligt med anvendelse af korrekt terminologi
 • Igangsætte og gennemføre fagligt samarbejde
 • Opstille målsætninger og evaluere eget og andres arbejde

Kompetencer

 • Forstå gældende ret vedrørende statsorganerne
 • Videreformidle denne indsigt til andre under anvendelse af korrekt terminologi
 • Undersøge og analysere retsstillingen på et udvalgt retsområde og redegøre for dette i en samlet skriftlig fremstilling
 • Indgå i gruppearbejde

Undervisningsform

 • Forelæsninger
 • Øvelsesopgaver
 • Projektarbejde

Omfang og forventet arbejdsindsats

 • 135 timer

Eksamen

Forudsætning for indstilling til prøven

 • Projektet afleveres rettidigt

Prøver

Prøvens navnStatsorganerne
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
Færdighederne eksamineres ved semestrets afslutning ved en mundtlig gruppeeksamen med udgangspunkt i det udarbejdede projekt.
Gruppen sammensættes af Studiesekretariatet, og består af ca. 3-5 deltagere. De studerende vil blive individuelt bedømt.

Ved reeksamen gives der ikke vejledningstimer til udarbejdelse af tillæg eller nyt projekt.
ECTS5
Tilladte hjælpemidlerSelve projektet
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelState Institutions
ModulkodeBA-JU-13-2
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BA) i jura
StudienævnJuridisk Studienævn
InstitutJuridisk Institut
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet

Litteratur

OBS litteratur er først endelig 3 uger før semesterstart!!

 • Jens Peter Christensen, Jørgen Albæk Jensen og Michael Hansen Jensen: Dansk Statsret, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, seneste udgave
 • Udvalgte tekster om gruppearbejde og udarbejdelse af skriftlige projekter