Formueret III

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Formueret III består af fagelementerne Obligationsret II og Finansieringsret og insolvensret.

Obligationsret II: Målet er at sætte den studerende i stand til at identificere og løse en række centrale obligationsretlige problemstillinger.

Modulet indeholder en række centrale obligationsretlige problemstillinger.

Finansieringsret og insolvensret: Målet er at sætte den studerende i stand til at identificere og løse en række centrale finansieringsretlige og insolvensretlige problemstillinger.

Modulet indeholder en række centrale finansieringsretlige og insolvensretlige problemstillinger.

Læringsmål

Viden

 • Obligationsretlig terminologi, argumentation og problemløsning
 • De obligationsretlige regler om personskifte i gensidigt bebyrdende retsforhold, overdragelse af fordringer, fordringers ophør, herunder ved eftergivelse, efterbetaling, condictio in debiti, modregning, passivitet og forældelse, samt hæftelsesformerne, herunder kaution
 • Indholdet af løsørepanterettigheder
 • Forholder mellem panthaver og pantsætter
 • Tilbehørspanteret
 • Virksomhedspant
 • Underpant i løsøre
 • Håndpant
 • Ejendomsforbehold
 • Tilbageholdsret
 • Ophør af panteret
 • Individualforfølgningsreglerne
 • Udlægsgrundlag
 • Arrest
 • Indsigelser mod udlæg arrest
 • Genstanden for udlæg
 • Virkningen af udlæg
 • Tvangsauktion
 • Indtræden af konkurs
 • Ligebehandlings- og urådighedsprincippet i konkurs
 • Konkursmassen
 • Kreditorgrupper
 • Konkursorden og konkursprivilegier
 • Omstødelse i konkurs
 • Forholdet til panthavere og andre rettighedshavere
 • Fundamentet for eksekution
 • Parternes stilling ved eksekution
 • Genstanden for eksekution
 • Arrest og forbud
 • Samspillet med eksekution og øvrige formueretlige regler

Færdigheder

 • Identificere, kvalificere og løse obligationsretlige spørgsmål og problemstillinger inden for de af modulet omhandlede emner
 • Vise kendskab til og redegøre for indholdet af de relevante obligationsretlige regler
 • Formulere sig klart og velstruktureret om obligationsretlige spørgsmål og anvende korrekt obligationsretlig terminologi
 • Beskrive gældende ret
 • Identificere det retlige indhold af en tvist i eksekutionssystemet, løsøretingsretlig tvist og in-solvensretlig tvist og beskrive denne i korrekt terminologi
 • Skelne mellem irrelevante og relevante fakta
 • Operere med flere formueretlige discipliner
 • Anvende relevante retsregler og retssætninger på fakta
 • Argumentere for og imod forskellige løsninger af eksekutionsretlige, tingsretlige og insolvens-retlige spørgsmål
 • Afgøre en konkret problemstilling ved anvendelse af relevante retskilder

Kompetencer

 • Anvende juridisk metode på obligationsretlige spørgsmål
 • Erhverve og anvende viden om de omfattede obligationsretlige emner
 • Kvalificere og løse juridiske problemstillinger i forhold til obligationsretlige regler og principper
 • Formulere sig klart og velstruktureret om obligationsretlige spørgsmål med anvendelse af korrekt obligationsretlig terminologi
 • Redegøre for reglerne om rettigheder i løsøre, individualforfølgning og universalforfølgning
 • Kvalificere og relatere juridiske problemstillinger i forhold til eksekutionsrettens, tingsrettens og insolvensrettens regler og principper
 • Formulere sig klart og velstruktureret om sikkerhedsretlige og insolvensretlige spørgsmål med anvendelse af korrekt terminologi
 • Kunne vurdere og analysere en konkret problemstilling og identificere de relevante retsregler til løsning af den forelagte problemstilling, samt anvende retsreglerne korrekt ved brug af den juridiske metode

Undervisningsform

 • Forelæsninger
 • Cases

Omfang og forventet arbejdsindsats

 • 270 timer

Eksamen

Prøver

Prøvens navnFormueret III
Prøveform
Mundtlig
20 minutters eksamen
ECTS10
Tilladte hjælpemidler
Uden hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelPrivate Law III
ModulkodeBA-EJ-18-7
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
Modulet udbydes første gang efteråret 2019
ECTS10
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BSc) i erhvervsøkonomi-jura, HA (jur.)
StudienævnJuridisk Studienævn
InstitutJuridisk Institut
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet

Litteratur

OBS litteratur er først endelig 3 uger før semesterstart!

 • Bo von Eyben, Peter Mortensen og Ivan Sørensen: Lærebog i obligationsret II – personskifte i skyldforhold, fordringers ophør, hæftelsesformer, Karnov Group, seneste udgave
 • Anders Ørgaard: Sikkerhed i løsøre, Karnov Group, seneste udgave
 • Anders Ørgaard: Konkursret, Jurist- og økonomforbundets Forlag, seneste udgave
 • Anders Ørgaard: Eksekutionsret, Jurist og økonomforbundets Forlag, seneste udgave
 • Kompendium i sikringsakter (v/Factum books)
 • Kompendium i fordringspant (gøres tilgængelig på moodle)