Selskabsret

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Den studerende skal med baggrund i anvendelsen af den almene juridiske metode og dansk og EU-retlig regulering af selskaber blive i stand til selvstændigt og i team-sammenhæng at identificere og analysere selskabsretlige problemstillinger og i tillæg hertil at kunne udarbejde og formidle løsningsforslag i forhold til alment forekommende selskabsretlige problemstillinger.

Selskabsretlige grundbegreber, EU-retlig forankring, identifikation, retlig karakteristik af aktie- og anpartsselskaber, stiftelse af kapitalselskaber, tegning, kapitalandele, kreditorbeskyttelse, egne kapitalandele, udbytte, kapitalejerlån, kapitaltab, generalforsamling, ledelse af selskabet, årsrapport, erstatning, likvidation, fusion og koncerner, virksomhedsformerne og valget mellem disse.

Læringsmål

Viden

 • De hyppigst forekommende danske virksomheds-/selskabsformer og væsentlige momenter for valget mellem dem, herunder fx, men ikke udtømmende, spørgsmålet om deres juridiske grundlag og forholdet til myndighederne, kapitalkrav og hæftelsesforhold, beslutningsmåden indadtil, ophør, salg af virksomheden/selskabet og evt. ændring af virksomheds-/selskabsform
 • De centrale emner i dansk kapitalselskabsret, herunder fx, men ikke udtømmende, den historiske udvikling i kapitalselskabsretten og indflydelsen herpå fra EU-retten og i tilknytning hertil det retlige grundlag for kapitalselskabsretten, oprettelse af kapitalselskaber, tilførsel af kapital; kapitalafgang, kapitalandelene, vedtægter, forretningsorden, ejeraftaler, selskabsorganerne – sammensætning og opgaver, generalforsamlingen, ledelsens interne forhold, ledelsens eksterne forhold, koncerner og holdning, medarbejderne, selskabslovens regler om årsrapporten, omstruktureringer af selskaber samt selskabers solvente ophør
 • På overordnet niveau: viden om EU-rettens betydning for danske selskabers grænseoverskridende aktiviteter

Færdigheder

 • Identificere det retlige indhold af en selskabsretlig problemstilling med tilknytning til de ovenfor under ”viden” anførte temaer og beskrive denne i selskabsretlig terminologi, herunder at analysere relevant faktum og jus
 • Anvende selskabsrettens lovgivning korrekt
 • Arbejde selvstændigt inden for rammerne af et team med en selskabsretlig teoretisk og/eller praktiske problemstilling som udgangspunkt og herved udvikle en model for også i andre sammenhænge at kunne arbejde med andre, selskabsretlige problemstillinger (eksemplaritet)

Kompetencer

 • Anvende juridisk metode på selskabsretlige problemstillinger
 • Kvalificere og relatere juridiske problemstillinger i forhold til selskabsrettens regler og principper
 • Foretage analyser og begrundede valg af relevante selskabsretlige løsningsmuligheder på teoretiske og/eller praktiske selskabsretlige problemstillinger, herunder under hensyntagen til konsekvenserne af den eller de valgte modeller samt under hensyntagen til den praktiske implementering af de valgte løsninger
 • Evaluere metoder i forbindelse med egen tilegnelse af selskabsretlige kompetencer og løsning af selskabsretlige problemstillinger

Undervisningsform

 • Fysiske forelæsninger
 • E-forelæsninger
 • Cases og opgaver
 • Gruppearbejde i forbindelse med udarbejdelse af rådgivningsnotat/responsum og i tilknytning hertil tilbud om 1 gang klyngevejledning.Modulansvarlig(e)

Omfang og forventet arbejdsindsats

 • 270 timer

Eksamen

Forudsætning for indstilling til prøven

 • Den studerende skal sammen med sit team aflevere rådgivningsnotat/responsum inden for den fastsatte tidsfrist

Prøver

Prøvens navnSelskabsret
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
20 minutter pr. studerende x antal i gruppen. Den studerende fremlægger sammen med sit team (gruppeeksamen) teamets rådgivningsnotat/responsum.

Der kan i forbindelse med eksaminationen stilles spørgsmål med tilknytning til hele fagets pensum.
ECTS10
Tilladte hjælpemidlerSelve rådgivningsnotatet/responsum
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Yderligere informationer

Faget er samlæst med Selskabsret for jura, 6. semester.

Fakta om modulet

Engelsk titelCompany Law
ModulkodeBA-EJ-18-16
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
Modulet udbydes første gang foråret 2021
ECTS10
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BSc) i erhvervsøkonomi-jura, HA (jur.)
StudienævnJuridisk Studienævn
InstitutJuridisk Institut
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet

Litteratur

OBS litteratur er først endelig 3 uger før semesterstart!

 • Erik Werlauff, Selskabsret, nyeste udgave
 • Andre materialer - op til 50 sider offentliggøres med links, filer eller henvisninger på Moodle