PBL og projektarbejde

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Mål:

 • At understøtte det problemorienterede projektarbejde med særligt henblik på at udvikle den studerendes evner til at dokumentere, begrunde og afgrænse en problemformulering, samt i at kunne gennemføre en samfundsøkonomisk analyse, og herunder forholde sig til valg af teori, projektmetode og økonomisk metode.
 • At give den studerende færdigheder i at indsamle og fremstille økonomiske data, samt kritisk kunne læse, forstå og analysere statistik på et grundlæggende niveau ved brug af relevant software.
 • At give den studerende redskaber til at søge faglitteratur, og evne til at fremstille referencer og litteraturliste korrekt ved brug af relevant software.
 • At give den studerende redskaber til at forbedre egen læring individuelt og i samarbejde med andre

Modulet indeholder en række redskabsfag: Data og Dokumentation, Praktisk Statistik, Metode og Projektstyring, der alle har til formål at understøtte det problemorienterede projektarbejde. Data og Dokumentation introducerer til søgning efter økonomiske data og økonomisk litteratur, samt kritisk og korrekt brug af tabeller og grafer hhv. referencer og litteraturlister. Praktisk Statistik introducerer grundlæggende statistisk forståelse af brug af data, og evne til kritisk at kunne læse og forstå statistik for brug heraf i projektrapporter. Metode introducerer til PBL med problemformulering og metode. Der udvikles en forståelse for dokumentation, begrundelse og afgrænsning af en problemformulering, forståelse for projektmetode og et grundlæggende kendskab til økonomisk metode som underlag for den analyse, der skal gennemføres i P1-projektarbejdet. Projektstyring skal give den studerende redskaber til at styre et projektarbejde, og i at indgå i et forpligtende samarbejde i en gruppe. Modul 5 afsluttes med et projektarbejde, der tager udgangspunkt i en allerede formuleret problemstilling med her til hørende metode indenfor temaet Dansk økonomi i internationalt perspektiv.

Læringsmål

Viden

 • karakterisere Aalborgmodellen for PBL
 • identificere centrale videnskabelige problemstillinger inden for det fagøkonomiske felt
 • genkende en god problemformulering
 • reflektere over brug af forskellige problemformuleringstyper
 • reflektere over begreberne teori, empiri, metode og analyse
 • skelne mellem projektmetode og økonomisk metode
 • skelne mellem videnskabelig argumentation og normative udsagn
 • forklare, hvordan man i et projektarbejde kan opbygge en sammenhængende argumentation fra problemformulering til konklusion
 • karakterisere en god projektrapport
 • reflektere over brug af beskrivende statistik i det problemorienterede projektarbejde
 • redegøre for erfaring med PBL i gruppearbejde
 • beskrive forskellige studietekniske muligheder
 • identificere læringsstile og processer, der motiverer egen læring både individuelt og i gruppesammenhæng

Færdigheder

 • søge og finde relevante økonomiske data og faglitteratur
 • anvende statistisk materiale i problemorienteret projektarbejde
 • foretage simple beregninger af gennemsnit og indeks
 • fremstille tabeller og grafer korrekt ved brug af relevant software
 • forholde sig kritisk til statistisk materiale med flere variable herunder vurdering af sammenhæng
 • udarbejde noteapparat og litteraturliste korrekt
 • udarbejde en økonomisk analyse korrekt med afsæt i en given problemformulering og – metode
 • styre et projektarbejde på et grundlæggende niveau
 • formidle en projektrapport
 • anvende studieteknik til at tilrettelægge sit studium hensigtsmæssigt

Kompetencer

 • håndtere komplekse situationer i studiesammenhæng
 • selvstændigt indgå i gruppesamarbejde med en økonomfaglig tilgang
 • identificere egne læringsbehov og strukturere egen læring i kurser og projektarbejde
 • foretage vurderinger og træffe valg i en kompleks sammenhæng
 • argumentere på et videnskabeligt grundlag

Undervisningsform

For nærmere information se § 17.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnPBL og projektarbejde
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
Mundtlig gruppeeksamen på baggrund af projekt og med intern censur.

Gruppeeksamen.
1 = 30 min.
2 = 45 min.
3 = 60 min. osv
ECTS10
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelProblem Based Learing and Project Work
ModulkodeBAØKO20221
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS10
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BSc) i økonomi
StudienævnStudienævn for Økonomi (cand.oecon.)
InstitutAalborg University Business School
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet