Bachelorprojekt

2024/2025

Anbefalede faglige forudsætninger for at deltage i modulet

Diplomingeniøruddannelsens 6. semester i byggeri og anlæg

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

Studerende der gennemfører modulet:

 • Skal have udviklingsbaseret viden om og forståelse for professionens og fagområdets praksis og anvendt teorier og metoder inden for den valgte specialisering.

Færdigheder

Studerende der gennemfører modulet:

 • Skal kunne anvende fagområdets metoder og redskaber og skal mestre de færdigheder, der knytter sig til beskæftigelse inden for professionen
 • Skal kunne vurdere praksisnære og teoretiske problemstillinger samt begrunde og vælge relevante løsningsmodeller
 • Skal kunne formidle praksisnære og faglige problemstillinger og løsninger til samarbejdspartnere og brugere.

Kompetencer

Studerende der gennemfører modulet:

 • Skal på selvstændig måde kunne problemformulere, gennemføre, dokumentere og præsentere et projektarbejde omfattende en kompleks og udviklingsorienteret opgave inden for centrale emner af de den valgte specialisering
 • Skal evne at omsætte akademiske kundskaber og færdigheder til relevant, praktisk problembearbejdning og løsning på diplomingeniørniveau
 • Skal evne at opstille robuste tids- og arbejdsplaner for eget projekt
 • Skal selvstændigt og med professionel tilgang kunne indgå i en dialog med den valgte specialiserings parter og professionelle interessenter.
 • Skal kunne identificere egne læringsbehov og udvikle egen viden, færdigheder og kompetencer i relation til professionen.

LÆRINGSMÅL FOR PROBLEMBASERET LÆRING

 • Skal kunne anvende problemløsning
 • Skal kunne anvende problemidentifikation
 • Skal kunne anvende målsætninger (samarbejdsaftale)
 • Skal kunne anvende kontekstinddragelse (brugerinddragelse)
 • Skal kunne analysere gruppesamarbejde/sammensætning
 • Skal have viden om procesanalyse
 • Skal kunne anvende problemformulering
 • Skal kunne vurdere møder/planlægning af møder
 • Skal kunne analysere tidsplanlægning
 • Skal kunne anvende problemanalyse
 • Skal kunne analysere personlige kompetencer og ønsker
 • Skal kunne vurdere problemløsning
 • Skal kunne anvende projektledelse
 • Skal kunne anvende konsekvensvurdering 

Undervisningsform

Afvikles som problembaseret projektorienteret arbejde. Modulet skal give den studerende mulighed at dokumentere viden, færdigheder og kompetencer på professionsbachelorniveau inden for den valgte specialisering. Den studerende formulerer selv det problem, der behandles; men problemformuleringen skal godkendes af vejleder og studienævnsformand, før projektet påbegyndes. Emnet for bachelorprojektet skal normalt tage udgangspunkt i et af fagområderne fra praktikopholdet, således at den studerendes erfaringer herfra kan inddrages. Projektet kan udføres i eller i samarbejde med en virksomhed. Projektet kan være af teoretisk og eller eksperimentel natur.

Omfang og forventet arbejdsindsats

Kursusmodulets omfang er 15 ECTS svarende til 450 timers studieindsats.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnBachelorprojekt
Prøveform
Speciale/afgangsprojekt
Individuel, mundtlig evaluering med udgangspunkt i afleveret projektarbejde med
ekstern censur i henhold til eksamensordningen.


Bachelorprojektet skal indeholde et resumé på engelsk.* Hvis projektet er skrevet på engelsk, skal resumeet skrives på dansk.** Resumeet skal være på mindst 1 og må højst være på 2 sider (indgår ikke i eventuelle fastsatte minimum- og maksimumsidetal pr. studerende). Resumeet indgår i helhedsvurderingen af projektet.

* Eller et andet fremmedsprog (fransk, spansk eller tysk) efter studienævnets godkendelse
** Studienævnet kan dispensere herfra
ECTS15
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelBachelor Project
ModulkodeB-VT-D7-10
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS15
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig
CensornormC

Organisation

UddannelsesejerDiplomingeniør i byggeri og anlæg; Professionsbachelor i ingeniørvirksomhed
StudienævnStudienævn for Byggeri, By og Miljø
InstitutInstitut for Byggeri, By og Miljø
FakultetDet Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet