Vejanlæg i det åbne land

2024/2025

Anbefalede faglige forudsætninger for at deltage i modulet

Modulet bygger på viden opnået gennem 1. – 4. semester af bacheloringeniøruddannelsen i byggeri og anlæg samt viden, der opnås gennem Geometrisk vejprojektering, Kort og planer for det åbne land samt Vejens opbygning, fundering og belægning.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

Studerende, der har gennemført modulet:

 • Skal have viden om digitale projekteringsdata 
 • Skal kunne forstå de danske vejreglers sammensætning og anvendelse 

Færdigheder

Studerende, der har gennemført modulet:

 • Skal kunne læse og fortolke et topografisk kort til indplacering af en ny vejstrækning 
 • Skal kunne identificere og behandle de bindinger, som projektområdet og gældende lovgivning og planer sætter for indplacering af et vejanlæg 
 • Skal kunne planlægge og dokumentere en besigtigelse af projektlokaliteten 
 • Skal kunne vælge, begrunde og designe normaltværprofil og krydstyper ved vejanlæg i det åbne land 
 • Skal kunne anvende et professionelt computerstøttet projekteringsværktøj til opbygning af en virtuel model og formidling af vejprojekter 
 • Skal kunne udforme og skitseprojektere et vejanlæg og analysere samspillet mellem projektet og de geotekniske forhold 
 • Skal kunne dimensionere vejbefæstelser bl.a. ved brug af computerstøttede værktøjer. 
 • Skal kunne udføre en mængdeopgørelse og optimere vejtracéets jordbalance med hensyn til et bæredygtigt ressourceforbrug
 • Skal kunne detailprojektere et kryds mellem større veje med angivelse af vejafmærkning og andet vejudstyr 
 • Skal kunne fremstille projektmateriale, herunder tekniske tegninger til brug ved areal- og rådighedserhvervelse, til myndighedsbehandling og til udbud 
 • Skal kunne konsekvensvurdere forskellige løsninger ud fra miljømæssige, trafikale, vejgeometriske og vejæstetiske forudsætninger 
 • Skal kunne skrive en teknisk rapport med korrekt anvendelse af vej- og trafikteknisk terminologi samt kunne fremstille materiale til projektpræsentation for offentligheden 
 • Skal kunne redegøre for, hvordan projektets løsningsforslag bidrager til FN's Verdensmål

Kompetencer

Studerende, der har gennemført modulet:

 • Skal kunne sammenstille, afveje og kommunikere løsningsvurderinger baseret på forskellige hensyn 
 • Skal kunne redegøre begrundet for projektmangler og –forbehold samt angive, hvordan nødvendigt supplerende materiale kan tilvejebringes 
 • Skal kunne formidle de opnåede resultater fra projektarbejdet i en projektrapport 
 • Skal kunne samarbejde omkring problemfeltets projektarbejde og foretage fælles fremlæggelse af projektarbejdets resultater 

LÆRINGSMÅL FOR PROBLEMBASERET LÆRING

 • Skal kunne anvende problemløsning
 • Skal kunne analysere gruppesamarbejde/sammensætning
 • Skal kunne forstå og forklare hvad procesanalyse er
 • Skal have viden om personlige kompetencer og ønsker
 • Skal kunne anvende projektledelse
 • Skal kunne forstå og forklare hvad konsekvensvurdering er

Undervisningsform

Projektarbejde med vejledning, eventuelt suppleret med forelæsninger, workshops, præsentationsseminarer, laboratorieforsøg m.m. 

Omfang og forventet arbejdsindsats

Kursusmodulets omfang er 15 ECTS svarende til 450 timers studieindsats. 

Eksamen

Prøver

Prøvens navnVejanlæg i det åbne land
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
Mundtlig prøve baseret på fremlæggelsesseminar og projektrapport.
ECTS15
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelDesign of Highways in Rural Areas
ModulkodeB-VT-D5-3
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS15
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerDiplomingeniør i byggeri og anlæg; Professionsbachelor i ingeniørvirksomhed
StudienævnStudienævn for Byggeri, By og Miljø
InstitutInstitut for Byggeri, By og Miljø
FakultetDet Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet