Bachelorprojekt: Veje og trafik

2024/2025

Anbefalede faglige forudsætninger for at deltage i modulet

Modulet bygger på viden opnået gennem 1. – 5. semester på bacheloruddannelsen i byggeri og anlæg med specialisering i veje og trafik eller lignende samt viden, der opnås gennem kursusmodulerne Vejforvaltning, Projektledelse og økonomi samt Vej- og trafikdatabehandling eller lignende.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

Studerende, der har gennemført modulet: 

 • Skal have viden om den danske vejsektors generelle organisering
 • Skal have kendskab til relevant lovgivning og praksis inden for vej- og trafikteknik
 • Skal have viden om de videnskabelige metoder inden for vej- og trafikområdet

Færdigheder

Studerende, der har gennemført modulet: 

 • Skal kunne redegøre for den videnskabelige metode og tilgang anvendt i projektarbejdet 
 • Skal kunne skaffe, tilgå og vurdere kvaliteten af relevante projektdata
 • Skal kunne anvende nyeste IT baserede værktøjer i det omfang det er relevant
 • Skal kunne redegøre for, hvordan projektets løsningsforslag bidrager til FN’s Verdensmål

Kompetencer

Studerende, der har gennemført modulet: 

 • Skal kunne udarbejde et projekt omfattende en eksperimentel, empirisk og/eller teoretisk undersøgelse af en eller flere problemstillinger inden for centrale emner af de vej- og trafiktekniske fag 
 • Skal kunne anvende videnskabelige, relevante metoder på bachelorniveau 
 • Skal have opnået forståelse for den metodemæssige og videnskabsmæssige tilgang til håndtering af projektets problemstilling samt dens fordele og ulemper

LÆRINGSMÅL FOR PROBLEMBASERET LÆRING

 • Skal kunne anvende problemidentifikation
 • Skal kunne anvende problemformulering
 • Skal kunne vurdere møder/planlægning af møder
 • Skal kunne analysere personlige kompetencer og ønsker
 • Skal kunne anvende konsekvensvurdering 

Undervisningsform

Projektarbejde med vejledning, evt. suppleret med forelæsninger, workshops, præsentationsseminarer, laboratorieforsøg m.m.

Omfang og forventet arbejdsindsats

Projektmodulets omfang er 15 ECTS svarende til 450 timers studieindsats.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnBachelorprojekt: Veje og trafik
Prøveform
Speciale/afgangsprojekt
Mundtlig prøve baseret på fremlæggelsesseminar og projektrapport.

Bachelorprojektet skal indeholde et resumé på engelsk.* Hvis projektet er skrevet på engelsk, skal resumeet skrives på dansk.** Resumeet skal være på mindst 1 og må højst være på 2 sider (indgår ikke i eventuelle fastsatte minimum- og maksimumsidetal pr. studerende). Resumeet indgår i helhedsvurderingen af projektet.

* Eller et andet et fremmedsprog (fransk, spansk eller tysk) efter studienævnets godkendelse
** Studienævnet kan dispensere herfra
ECTS15
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelBSc Project: Traffic and Highway Engineering
ModulkodeB-VT-B6-6
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS15
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig
CensornormC

Organisation

StudienævnStudienævn for Byggeri, By og Miljø
InstitutInstitut for Byggeri, By og Miljø
FakultetDet Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet