Innovation og projektansøgning

2024/2025

Anbefalede faglige forudsætninger for at deltage i modulet

Modulet bygger videre på viden opnået på 1. og 2.semester på kandidatuddannelsen ’Ledelse og informatik i byggeriet’.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Indhold:

Projekttemaet har fokus på innovations‐ og forandringsprocesser i byggeriet herunder byggevirksomheders udfordringer, set i et samfundsmæssigt perspektiv.  Opgaven i semesterprojektet vil være at udforme en projektansøgning og en bilagsrapport, hvori der redegøres for den anvendte litteratur og overvejelser, som er gjort i forbindelse med udformningen af projektansøgningen. Det forventes at litteraturen fra kurserne på 3. semester anvendes og omsættes til overvejelser bag udformningen af ansøgningen, og at disse overvejelser indgår i bilagsrapporten.   

Projektansøgningen skal udformes med udgangspunkt i Innovationsfondens opslag, hvor der skal udarbejdes en fiktiv ansøgning. I opgaven vil ansøgningen adskille sig fra en ansøgning, der indsendes ved at være fiktiv. Det betyder bl.a. at der ikke skal indhentes tilsagn fra deltagende parter og ansøgningen skrives på dansk.  Forskellen betyder at fokus i ansøgningen er den innovative ide og dens potentielle betydning. 

Formål:

De studerende skal opbygge viden om og analytiske færdigheder i at identificere og vurdere byggevirksomheders udfordringer, set i et samfundsmæssigt, evt. globalt, perspektiv og opbygge kompetencer til at designe en projektansøgning der kan imødekomme udfordringerne.

Begrundelse:

Forandringsprocesser i byggeriet sker ofte på baggrund af projektbeskrivelser, der enten kan danne udgangspunkt for interne virksomhedsprojekter eller større projekter på tværs af flere virksomheder m.m. der finansieres af eksterne fonde. 

Læringsmål

Viden

  • Skal have forskningsbaseret viden om relevante teorier og metoder til analyse af byggeriets samfundsmæssige relationer, og kunne anvende teorier og metoder i en analyse af relationer mellem byggeriets aktiviteter og samfundsmæssige forhold der påvirker innovationer og forandringsaktiviteter i byggeriet.
  • Viden om projektansøgninger og deres rolle og funktion i samfundsmæssige forandringer.
  • Have kendskab til diskussioner om innovationer i byggeriet, herunder eksempelvis diskussioner om muligheder og effekter af digitalisering, produktivitet, strukturelle forandringer, nye markeder, energipolitik, eller lignende afhængig af valgt tema for projektansøgningen.

Færdigheder

  • Skal kunne udføre en analyse af forandringsprocesser i byggeriet, og gøre rede for effekter af forandringer for relevante aktører.
  • Skal kunne redegøre for netværkskompleksiteten i den givne innovation eller forandringsproces, dvs. for hvordan multiplicitet i viden, interesser og handlinger (m.m.) påvirker udviklingen i de konkrete processer.
  • Skal kunne redegøre for designet for projektansøgningen, herunder argumenter for valg af formål, nyhedsværdi, involverede aktører, aktiviteter og forventede resultater og effekter.  

Kompetencer

  • Kan redegøre for sammenhænge mellem byggeriets udfordringer og mulige design af forandringsprojekter, herunder   fordele og/eller ulemper i relation til byggeriet som sektor eller organisationsniveau.
  • Kan anvende teorier om innovation, diffusion og implementering af teknologiske løsninger, der er afpasset til den kontekst hvori de skal virke.
  • Kan identificere og redegøre for effekter af et forandringsprojekt i et samfundsmæssigt perspektiv; eksempelvis effekter på produktivitet, kvalitet, produkter, kompetencer, bæredygtighed, klima eller lignende.

Undervisningsform

Vejledning. 

Omfang og forventet arbejdsindsats

Kursusmodulets omfang er 15 ECTS svarende til 450 timers studieindsats.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnInnovation og projektansøgning
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
Mundtlig prøve baseret på fremlæggelsesseminar og projektrapport.
ECTS15
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelInnovation and project application
ModulkodeB-LIB-K3-16
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS15
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus København
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerCand.tech. i ledelse og informatik i byggeriet
StudienævnStudienævn for Byggeri, By og Miljø
InstitutInstitut for Byggeri, By og Miljø
FakultetDet Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet