Bachelorprojekt: Indeklima og energi

2024/2025

Anbefalede faglige forudsætninger for at deltage i modulet

Modulet bygger på viden opnået gennem 1. – 5. semester på bacheloruddannelsen i byggeri og anlæg med specialisering i indeklima og energi eller lignende samt viden, der opnås i kursusmodulerne Energiproducerende og omformende systemer og Projektledelse og økonomi eller lignende.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

Studerende, der har gennemført modulet:

 • Skal kunne forstå samspillet mellem bygningers energibehov, indeklima, energilagring og vedvarende energiproduktion
 • Skal have viden om statistiske metoders forudsætninger og egnethed indenfor vurdering af indeklima og energiforbrug
 • Skal have viden om anlægs- og udførelsestekniske forhold for bygningsrelaterede energisystemer
 • Skal have viden om kobling af forskellige bygningsrelaterede energisystemer
 • Skal have viden om fagets videnskabsterori og entrepreneurskab og tilgang anvendt i projektarbejdet samt mulige alternative tilgange

Færdigheder

Studerende, der har gennemført modulet:

 • Skal kunne anvende korrekt fagterminologi
 • Skal kunne anvende statiske analyser og hypotesetests indenfor vurdering af indeklima og energiforbrug
 • Skal kunne kombinere metoder til dimensionering af solvarme og solceller samt varmepumpe- og kølesystemer
 • Skal kunne analysere bygningens energibehov og indeklima og samspillet med bygningsintegrerede vedvarende energisystemer, herunder specifikt brugsvand og afløb
 • Skal kunne designe vedvarende energiløsninger for lavenergibyggeri, der minimerer bygningens totale energiforbrug
 • Skal kunne anvende BIM ifm. design og prissætning af de udarbejdede løsningsforslag
 • Skal kunne redegøre for fagets videnskabsteori og tilgang anvendt i projektarbejdet samt dens fordele og ulemper.

Kompetencer

Studerende, der har gennemført modulet:

 • Skal selvstændigt kunne indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde om udvikling af bygningsintegrerede vedvarende energisystemer
 • Skal kunne vurdere de samlede energisystemers relevans ift. en specifik bygning og det forventede indeklima og energiforbrug
 • Skal kunne vurdere behovet for gennemførelse af statistiske analyser i forbindelsen med vurdering af indeklima og energiforbrug
 • Skal kunne udføre et projektarbejde omfattende eksperimentelle og/eller teoretiske undersøgelser af en eller flere problemstillinger inden for centrale emner i uddannelsen
 • Skal kunne formidle de opnåede resultater fra projektarbejdet i en projektrapport
 • Skal kunne samarbejde i en gruppe omkring problemfeltets projektarbejde og foretage en fælles fremlæggelse af projektarbejdets resultater
 • Skal have opnået forståelse for den metodemæssige og videnskabsteoretiske tilgang til håndtering af projektets problemstilling samt dens fordele og ulemper.

LÆRINGSMÅL FOR PROBLEMBASERET LÆRING

 • Skal kunne anvende problemidentifikation
 • Skal kunne anvende problemformulering
 • Skal kunne vurdere møder/planlægning af møder
 • Skal kunne analysere personlige kompetencer og ønsker
 • Skal kunne anvende konsekvensvurdering 

Undervisningsform

Projektarbejde med vejledning, evt. suppleret med forelæsninger, workshops, præsentationsseminarer, laboratorieforsøg m.m.

Omfang og forventet arbejdsindsats

Kursusmodulets omfang er 15 ECTS svarende til 450 timers studieindsats.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnBachelorprojekt: Indeklima og energi
Prøveform
Speciale/afgangsprojekt
Mundtlig prøve baseret på fremlæggelsesseminar og projektrapport.

Bachelorprojektet skal indeholde et resumé på engelsk.* Hvis projektet er skrevet på engelsk, skal resumeet skrives på dansk.** Resumeet skal være på mindst 1 og må højst være på 2 sider (indgår ikke i eventuelle fastsatte minimum- og maksimumsidetal pr. studerende). Resumeet indgår i helhedsvurderingen af projektet.

* Eller et andet et fremmedsprog (fransk, spansk eller tysk) efter studienævnets godkendelse
** Studienævnet kan dispensere herfra
ECTS15
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelBSc Project: Indoor Environmental and Energy Engineering
ModulkodeB-IE-B6-8
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS15
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BSc) i teknisk videnskab (byggeri og anlæg)
StudienævnStudienævn for Byggeri, By og Miljø
InstitutInstitut for Byggeri, By og Miljø
FakultetDet Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet