Kandidatspeciale

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Den studerende gennemfører en selvstændig forskningsproces, hvor der lægges vægt på relevans, teoretisk forankring, metodiske overvejelser og evt. empirisk grundlag. Specialet skal præsenteres overskueligt, logisk og med overholdelse af reglerne for god videnskabelighed. Specialet skal have afsæt i fagets kernefaglighed. Endelig skal specialet demonstrere den studerendes evne til at fremstille og formidle sit arbejde og resultater på forståelig og overskuelig måde.

Gennemførelsen af modulet skal give de studerende følgende viden, færdigheder og kompetencer:

Læringsmål

Viden

 • Har konkret viden om forskningsprocessens enkelte elementer.
 • Har viden om tilrettelæggelse og gennemførelse af en forskningsproces.
 • Har indgående forståelse for og viden om formidling.
 • Har viden om problembaseret læring, særligt hvordan man udvælger, afgrænser og beskriver et problem, og hvilken betydning disse elementer har for specialets analyser og konklusioner.

Færdigheder

 • Kan overskue empirisk baserede problemstillinger og relatere disse til metodisk og teoretisk viden.
 • Kan selvstændigt planlægge og organisere et mindre forskningsprojekt.
 • Kan vurdere relevansen af teori og metode i relation til konkrete problemstillinger.
 • Den studerende skal kunne anvende PBL til at arbejde med komplekse problemer, herunder at kunne udvælge og afgrænse en problemstilling, udvælge metodiske, teoretiske og analytiske tilgange til at belyse denne.

Kompetencer

 • Kan tilrettelægge og gennemføre en selvstændig forskningsopgave på baggrund af relevant teori og metode.
 • Kan kritisk reflektere over forskellige metoders anvendelighed og relevans.
 • Den studerende kan reflektere kritisk over etiske konsekvenser af eget og andres forskning om feltet by, bolig og bosætning.
 • Den studerende kan kritisk vurdere egne og andres resultaters forklaringskraft for udviklingen for byer, boliger og bosætning.

Undervisningsform

Projektskrivning, selvstudium og vejledning.

Omfang og forventet arbejdsindsats

Projektmodulets omfang er 30 ECTS svarende til 900 timers studieindsats.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnKandidatspeciale
Prøveform
Speciale/afgangsprojekt
ECTS30
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelMaster’s Thesis
ModulkodeB-BBB-K4-1
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS30
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus København
Modulansvarlig
CensornormD

Organisation

UddannelsesejerCand.soc. i by, bolig og bosætning
StudienævnStudienævn for Byggeri, By og Miljø
InstitutInstitut for Byggeri, By og Miljø
FakultetDet Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet