Projektarbejde: Kvalitativt studie af byer og steder

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Kurset har til formål at øve de studerendes selvstændige arbejde med konkrete problemstillinger af samfundsmæssig relevans samt give de studerende praktisk erfaring med forskningsprocessen gennem sammenkædning af empiri og teori. Særskilt har kurset til formål at give de studerende grundig indføring i videregående kvalitativ analyse, herunder øvelse i kvalitative undersøgelsesteknikker. Kurset skal endvidere sikre, at de studerende kan forholde sig kritisk til kvalitative analyser og deres anvendelsesmuligheder. De studerende skal opnå en sikker vurdering af metoders egnethed i forhold til konkrete analysedesign og kritisk kunne vurdere resultaternes anvendelighed på baggrund af relevant teori.

Kurset giver deltagerne gennem kursusgange, øvelser og vejledning af projektarbejde en systematisk og praktisk indføring i forskningsprocessens forskellige faser; herunder formulering af problemstilling, vurdering af forskellige kvalitative metoders anvendelighed i forhold til den valgte problemstilling, gennemførelse og bedømmelse af analyseresultater og deres validitet, samt på baggrund af det gennemførte projekt en evaluering af teori og metode. De studerende vil gennem tilrettelæggelse af et konkret undersøgelsesdesign få praktisk erfaring med gennemførelsen af kvalitative analyser.

Gennemførelsen af modulet skal give de studerende følgende viden, færdigheder og kompetencer:

Læringsmål

Viden

  • Kunne redegøre for relevant teori og metode i forhold til en given problemstilling af samfundsmæssig relevans relateret til byer, boliger og bosætning.
  • Kunne reflektere og diskutere forskellige forskningsteknikkers fordele og ulemper i relation til en given problemstilling.

Færdigheder

  • Kunne vurdere forskellige kvalitative metoders relevans efter typen af problemstilling
  • Kunne mestre brugen af videnskabelige metoder relateret til problemstillinger inden for byer, boliger og bosætning.
  • Kunne analysere indsamlede data og relatere disse til problemstilling og teori.
  • Kunne kritisk vurdere opnåede resultaters validitet i relation til den anvendte metode og teori
  • Kunne reflektere over arbejds- og erkendelsesprocessen og gruppesamarbejdet.

Kompetencer

  • Kunne identificere, afgrænse og definere samfundsrelevante problemstillinger og omsætte disse til analytisk-empiriske problemstillinger (dvs. problemorienteret kompetence)
  • Kunne selvstændigt tilrettelægge og gennemføre et kvalitativt empirisk studie af selvvalgt problemstilling.
  • Opøve interpersonelle og strukturelle kompetencer i form af at kunne anvende metoder til organisering af projektbaseret gruppearbejde, håndtere gruppedynamikker samt samarbejde med vejleder. Herudover også refleksion over egen rolle og indflydelse på empiriindsamling, analyse og resultater.

Undervisningsform

En kombination af forelæsninger, seminarer og øvelser.

Omfang og forventet arbejdsindsats

Projektmodulets omfang er 15 ECTS svarende til 450 timers studieindsats.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnProjektarbejde: Kvalitativt studie af byer og steder
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
Modulet evalueres sammen med Rummets og stedets sociologi gennem projektarbejde ved en mundtlig prøve efter 7-skalaen med ekstern censur.
ECTS15
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelProject work: Qualitative study of cities and places
ModulkodeB-BBB-K2-7
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS15
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus København
Modulansvarlig
CensornormA

Organisation

UddannelsesejerCand.soc. i by, bolig og bosætning
StudienævnStudienævn for Byggeri, By og Miljø
InstitutInstitut for Byggeri, By og Miljø
FakultetDet Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet