Boligforhold, boligmarked og boligpolitik

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Hensigten er at tilvejebringe en grundig indføring i boligforhold og boligmarked, samt boligpolitik først og fremmest i Danmark, men også̊ i et internationalt perspektiv. Kurset skal kvalificere den studerende til at forstå̊, hvordan boligmarkedet fungerer og hvilke former for regulering, som påvirker forholdene på de forskellige delmarkeder: hhv. markederne for ejer-, private leje-, almene og andelsboliger. Kurset skal desuden gøre de studerende i stand til at analysere og diskutere, delmarkedernes karakteristika og dynamikker herunder forskelle, ligheder og relationer imellem dem, samt diskutere boligpolitiske greb, historiske, aktuelle såvel som potentielle. Endelig skal kurset sætte de studerende i stand til at diskutere og problematisere en række af de mest aktuelle boligrelaterede tematikker og problematikker.

Kurset skal give de studerende en indføring i boligmarkedets aktuelle efterspørgselssideefterspørgsels- og udbudsside i et historisk og europæisk perspektiv. Der vil være et fokus på, hvordan den samfundsøkonomiske udvikling og den førte boligpolitik påvirker befolkningens boligforhold og boligøkonomi og dermed borgernes adgang til at få en bolig, boligudgifternes størrelse samt boligens kvalitet. De enkelte boligsektorers rolle i Danmark, samspillet mellem dem og udviklingen i deres rammebetingelser vil blive belyst. Endelig berører kurset en række konkrete boligrelaterede tematikker såsom bæredygtighed og FN’s Verdensmål, regionale og lokale forskelle på boligmarkedet, boligpræferencer, betydningen af stigende mangfoldighed i byer og boligområder, segregation og forskellige former for indsatser for at forbedre boliger og boligområder, herunder boligsociale helhedsplaner og områdeløft.

Gennemførelsen af modulet skal give de studerende følgende viden, færdigheder og kompetencer:

Læringsmål

Viden

  • Indsigt i og overblik over boligforholdene i Danmark i et aktuelt, internationalt og historisk perspektiv.
  • Indsigt i og overblik over de enkelte ejerformer og redegøre for udfordringer og udviklingspotentialer set i relation til beboersammensætning, lokalisering, boligbehov og boligpolitisk diskurs.
  • Viden om forskellige aktørers perspektiver på aktuelle udfordringer på boligmarkedet.

Færdigheder

  • Kan relatere, sammenligne og diskutere forskellige ejerforhold, udlejningsforhold og grafiske forhold på boligområdet, samt analysere og diskutere aktuelle boligrelaterede tematikker gennem inddragelse af forskellige perspektiver på de enkelte problematikker.
  • Kan identificere og diskutere praksisrelevante problemer og udfordringer på boligmarkedet, bl.a. gennem gruppearbejde, plenumdiskussioner og studenteroplæg.

Kompetencer

  • Kan analysere sammenhænge mellem generel samfundsudvikling og forandringerne på boligmarkedet, herunder boligsociale konsekvenser.
  • Kan tilrettelægge og gennemføre analyser af boligforhold, boligmarked og boligpolitik.
  • Kan diskutere forskellige perspektiver på praksisrelevante, aktuelle samfundsudfordringer på boligmarkedet.

Undervisningsform

Kurset består af forelæsninger, herunder diskussioner i gruppe og plenum samt af en række ekskursioner, hvor de studerende møder forskellige aktører på det danske boligmarked og diskuterer relevante problematikker med disse. Ekskursionerne giver indblik i forskellige aktørers perspektiver, giver de studerende kendskab til mulige fremtidige arbejdspladser, giver motivation for læring gennem kendskab til feltet, samt giver basis for et eksternt samarbejde både under ekskursionerne og i de videre diskussioner under forelæsningerne, hvor de eksterne aktørers perspektiver løbende trækkes frem.

Omfang og forventet arbejdsindsats

Kursusmodulets omfang er 10 ECTS svarende til 300 timers studieindsats.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnBoligforhold, boligmarked og boligpolitik
Prøveform
Mundtlig
Modulet afsluttes med en individuel mundtlig eksamen med udgangspunkt i kursuspensum, der bedømmes efter gældende karakterskala med intern censur.
ECTS10
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelHousing Conditions, Housing Market, and Housing policy
ModulkodeB-BBB-K1-4
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS10
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus København
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerCand.soc. i by, bolig og bosætning
StudienævnStudienævn for Byggeri, By og Miljø
InstitutInstitut for Byggeri, By og Miljø
FakultetDet Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet