Bachelorprojekt

2024/2025

Anbefalede faglige forudsætninger for at deltage i modulet

Modulet bygger på viden opnået gennem 1. – 5. semester på bacheloruddannelsen i bæredygtige byggeprocesser eller lignende samt viden, der opnås i kursusmodulerne Sundhed og komfort og Konstruktion og Materialer II eller lignende.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Projektet vil tage udgangspunkt i et komplekst byggeri, hvor der med fokus på cirkulær økonomi og genbrug af materialer skal opnås et bæredygtigt byggeri.

Læringsmål

Viden

Studerende, der har gennemført modulet:

 • Skal kunne forstå udfordringer om omdannelse og renovering af byggeri i en bred bæredygtigheds kontekst
 • Skal have viden om omdannelse og renovering af byggeri i forhold til bl.a. genbrug af materialer, systemer, behov for ændringer for at tilgodese nye brugergrupper
 • Skal have viden om fagets videnskabsterori og entrepreneurskab og tilgang anvendt i projektarbejdet samt mulige alternative tilgange
 • Skal kunne forstå interaktionen mellem byggeriets parter
 • Skal have viden om bæredygtighedscertificering
 • skal have viden om den videnskabelige metode anvendt i projektarbejdet samt mulige alternative metoder/tilgange

Færdigheder

Studerende, der har gennemført modulet:

 • Skal kunne gennemføre en fuld bæredygtighedsanalyse af det samlede byggeprojekt
 • Skal kunne anvende korrekt fagterminologi
 • Skal kunne inddrage og kombinere relevante centrale emner i uddannelsen til at gennemføre en sammenhængende bæredygtighedsanalyse
 • Skal kunne anvende BIM ifm. bæredygtighedsanalysen
 • Skal kunne redegøre for fagets videnskabsteori og tilgang anvendt i projektarbejdet samt dens fordele og ulemper.
 • Skal kunne anvende videnskabelige relevante teorier og metoder på bachelorniveau

Kompetencer

Studerende, der har gennemført modulet:

 • Skal selvstændigt kunne indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde om udvikling af bæredygtigt byggeri
 • Skal kunne vurdere udfordringer og muligheder ved bæredygtig omdannelse (fx industri til bolig/kontor)
 • Skal kunne udføre et projektarbejde omfattende eksperimentelle og/eller teoretiske undersøgelser af en eller flere problemstillinger inden for centrale emner i uddannelsen
 • Skal kunne formidle de opnåede resultater fra projektarbejdet i en projektrapport
 • Skal kunne samarbejde i en gruppe omkring problemfeltets projektarbejde og foretage en fælles fremlæggelse af projektarbejdets resultater
 • Skal have opnået forståelse for den metodemæssige og videnskabsteoretiske tilgang til håndtering af projektets problemstilling samt dens fordele og ulemper.
 • Skal kunne udføre et projektarbejde omfattende empiriske og/eller teoretiske undersøgelser af en eller flere problemstillinger inden for centrale emner i sin uddannelse

LÆRINGSMÅL FOR PROBLEMBASERET LÆRING

 • Skal kunne anvende problemidentifikation
 • Skal kunne anvende problemformulering
 • Skal kunne vurdere møder/planlægning af møder
 • Skal kunne analysere personlige kompetencer og ønsker
 • Skal kunne anvende konsekvensvurdering 

Undervisningsform

Projektarbejde med vejledning evt. suppleret med forelæsninger, workshops, præsentationsseminarer, laboratorieforsøg m.m.

De studerende gives et tema, der har fokus på den ingeniørmæssige tilgang til modellering/analyse af virkeligheden samt et projektkatalog med projektforslag, der tager afsæt i problemstillinger inden for byggeri og anlæg.

Omfang og forventet arbejdsindsats

Da det er et 20 ECTS kursus forventes der en arbejdsbyrde på 600 timer for den studerende.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnBachelorprojekt
Prøveform
Speciale/afgangsprojekt
Mundtlig prøve baseret på fremlæggelsesseminar og projektrapport.

Bachelorprojektet skal indeholde et resumé på engelsk.* Hvis projektet er skrevet på engelsk, skal resumeet skrives på dansk.** Resumeet skal være på mindst 1 og må højst være på 2 sider (indgår ikke i eventuelle fastsatte minimum- og maksimumsidetal pr. studerende). Resumeet indgår i helhedsvurderingen af projektet.

* Eller et andet et fremmedsprog (fransk, spansk eller tysk) efter studienævnets godkendelse
** Studienævnet kan dispensere herfra
ECTS20
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelBachelor project
ModulkodeB-BB-B6-1
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS20
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus København
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BSc) i teknisk videnskab (bæredygtige byggeprocesser)
StudienævnStudienævn for Byggeri, By og Miljø
InstitutInstitut for Byggeri, By og Miljø
FakultetDet Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet