Bachelorprojekt

2024/2025

Anbefalede faglige forudsætninger for at deltage i modulet

Modulet bygger på viden opnået i på 1. – 5. semester.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Studerende der har gennemført modulet:

Læringsmål

Viden

  • Skal have udviklingsbaseret viden om og forståelse for professionens og fagområdets praksis og anvendt teorier og metoder inden for den valgte specialisering.

Færdigheder

  • Skal kunne anvende fagområdets metoder og redskaber og skal mestre de færdigheder, der knytter sig til beskæftigelse inden for professionen.
  • Skal kunne vurdere praksisnære og teoretiske problemstillinger samt begrunde og vælge relevante løsningsmodeller.
  • Skal kunne formidle praksisnære og faglige problemstillinger og løsninger til samarbejdspartnere og brugere.

Kompetencer

  • Skal på selvstændig måde kunne problemformulere, gennemføre, dokumentere og præsentere et projektarbejde omfattende en kompleks og udviklingsorienteret opgave inden for centrale emner af de den valgte specialisering.
  • Skal evne at omsætte akademiske kundskaber og færdigheder til relevant, praktisk problembearbejdning og løsning på diplomingeniørniveau.
  • Skal evne at opstille robuste tids- og arbejdsplaner for eget projekt.
  • Skal selvstændigt og med professionel tilgang kunne indgå i en dialog med den valgte specialiserings parter og professionelle interessenter.
  • Skal kunne identificere egne læringsbehov og udvikle egen viden, færdigheder og kompetencer i relation til professionen.

Undervisningsform

Afvikles som problembaseret projektorienteret arbejde. Modulet skal give den studerende mulighed at dokumentere viden, færdigheder og kompetencer på professionsbachelorniveau inden for den valgte specialisering. Den studerende formulerer selv det problem, der behandles; men problemformuleringen skal godkendes af vejleder og studienævnsformand, før projektet påbegyndes. Emnet for bachelorprojektet skal normalt tage udgangspunkt i et af fagområderne fra praktikopholdet, således at den studerendes erfaringer herfra kan inddrages. Projektet kan udføres i eller i samarbejde med en virksomhed. Projektet kan være af teoretisk og eller eksperimentel natur.

Omfang og forventet arbejdsindsats

Kursusmodulets omfang er 15 ECTS svarende til 450 timers studieindsats.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnBachelorprojekt
Prøveform
Speciale/afgangsprojekt
Individuel, mundtlig evaluering med udgangspunkt i afleveret projektarbejde med
ekstern censur i henhold til eksamensordningen.
ECTS15
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelBachelor Project
ModulkodeB-BA-D7E-25
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS15
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Esbjerg
Modulansvarlig
CensornormC

Organisation

UddannelsesejerDiplomingeniør i byggeri og anlæg; Professionsbachelor i ingeniørvirksomhed
StudienævnStudienævn for Byggeri, Energi, Elektronik og Maskin i Esbjerg
InstitutInstitut for Energi
FakultetDet Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet