Formgivning af den tætte by: Integrationen af by-klimatekniske, infrastrukturelle og vejtekniske krav

2024/2025

Anbefalede faglige forudsætninger for at deltage i modulet

Modulet bygger videre på faglig viden, færdigheder og kompetencer indenfor arkitektur-, urban design- og ingeniørområdet svarende til gennemførelsen af Arkitektur & Design uddannelsens 1.- 4. semester.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Projektmodulet har til formål at give den studerende en indføring i urban design og bæredygtigt helhedsdesign af den teknisk-æstetisk velfunderede bebyggelse i den tætte by. Der arbejdes med at forstå og analysere infrastrukturelle, vejtekniske og by-klimatekniske problemstillinger ud fra en urban design-ingeniørfaglig kontekst, samt at kunne anvende og integrere disse i den arkitektoniske formgivning og planlægningen af en middelstor bebyggelsesplan. I formgivningsprocessen anvendes relevante analoge og digitale værktøjer til at designe en bebyggelsesplan med integreret fokus på eksempelvis vejteknik, tæthedsgrader, lysforhold (sol, skygge, dagslys) og komfortkriterier. PBL-pædagogisk er fokus på metoder til planlægning og gennemførelse af et projekt med en kompleks, tværfaglig problemstilling, projektledelse og inddragelse af eksterne aktører.

Læringsmål

Viden

 • Skal have kendskab til central litteratur og kilder, samt teoretisk og teknisk viden om bygnings- og byrumstypologier, byens rumlighed, bebyggelsestæthed, komposition og de afledte konsekvenser.
 • Skal kunne forstå og reflektere over grundlæggende tekniske og bæredygtige parametre i bybygning og deres formskabende implikationer.
 • Skal kunne forstå og formidle et udvalg af kontekstanalyser som baggrund for planlægning og udvikling af bebyggelsesplaner.
 • Skal have viden om grundlæggende metoder til analyse og udarbejdelse af bebyggelsesplaner og viden om arkitektonisk form, rum og rumforløb i en bybygnings-skala, herunder opnå viden om relevante digitale simuleringsprogrammer til analyse, modellering og kortlægning af det byggede miljø.

Færdigheder

 • Skal kunne analysere og formgive teknisk velfunderede bebyggelsesplaner og byrumsforløb, der anvender byklimasimuleringer, vejteknik, dagslyskalkulationer og tætheds-/arealberegning.
 • Skal kunne udvælge, sammensætte og begrunde valg af litteratur, teori og metoder, samt demonstrere forståelse af skalaforhold, tæthed, typologier, funktionelle og trafikale forhold.
 • Skal kunne udforme forslag til bebyggelse af høj urban kvalitet, der integrerer teknisk-, funktionelt-, rumligt- og æstetisk indhold.
 • Skal kunne fremstille, begrunde og formidle projektets problemstillinger, formgivningsproces og løsningsforslag grafisk, skriftligt og mundtligt efter fagområdets normer med inddragelse af tegninger og modeller i relevante analoge/digitale formater.

Kompetencer

 • Skal kunne vurdere og reflektere over hvorledes tekniske forhold som byklima, vejteknik og infrastruktur kan inddrages som designparametre i en integreret formgivningsproces.
 • Skal kunne reflektere over og vurdere udvælgelsen og sammensætningen af litteratur, kilder, teorier, metoder, værktøjer og analyser anvendt i projektet.
 • Skal kunne varetage planlægning, gennemførelse og ledelse af et projekt med en kompleks problemstilling, samt indgå i fagligt- og tværfagligt samarbejde om udarbejdelsen af en teknisk-æstetisk velbegrundet bebyggelsesplan.

Undervisningsform

Se generel beskrivelse af anvendte undervisningsformer i studieordningens § 17

Eksamen

Prøver

Prøvens navnFormgivning af den tætte by: Integrationen af by-klimatekniske, infrastrukturelle og vejtekniske krav
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
ECTS20
Tilladte hjælpemidler
Uden hjælpemidler
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelDesigning Dense City Spaces: Integration of Environmental and Infrastructural Demands
ModulkodeAODAUB5P223
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS20
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BSc) i teknisk videnskab (arkitektur og design)
StudienævnStudienævn for Arkitektur og Design
InstitutInstitut for Arkitektur og Medieteknologi
FakultetDet Teknisk Fakultet for IT og Design