Byrummets formgivning I: Urbane strukturer, funktioner og materialitet

2024/2025

Anbefalede faglige forudsætninger for at deltage i modulet

Modulet bygger videre på faglig viden, færdigheder og kompetencer indenfor arkitektur-, urban design- og ingeniørområdet svarende til gennemførelsen af Arkitektur & Design uddannelsens 1. og 2. semester.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Kursusmodulet har til formål at give de studerende dybere forståelse af det nutidige byrum som et både fysisk og kulturelt-oplevelsesmæssigt fænomen. Ved at introducere relevante teorier og praktiske anvendelige metoder til analyse af den arkitektoniske skala og kulturelle urbane kontekst, samt grundlæggende geoteknisk viden er det modulets fokus at udvikle et byrumsprogram og formgive et mindre byrum af høj æstetisk, social og teknisk kvalitet. I projektforslagets udarbejdelse skal indgå overvejelser om rummets fysiske fremtræden i dets specifikke geografiske kontekst, samt om dets materialitet, oplevelse og sociale brug.

Læringsmål

Viden

  • Skal have viden om og forståelse for udvalgte teorier, analysemetoder og værktøjer vedrørende byrumsdesign, herunder kunne forstå byrummet som et oplevet og sanseligt fænomen.
  • Skal have grundlæggende kendskab til væsentlige danske jordarter, deres geotekniske egenskaber og de krav disse stiller til formgivning og materialevalg, herunder viden om anvendelighed og holdbarhed.
  • Skal kunne forstå og reflektere over de forskellige skalaer og sociale og tekniske situationer, som byrummet må forholde sig til.

Færdigheder

  • Skal kunne anvende udvalgte teorier og analysemetoder til udvikling af byrumsprogrammer og byrumsdesign.
  • Skal kunne anvende analoge/digitale værktøjer til at formidle byrumsanalyse, byrumskoncept og byrumsdesign rumligt og grafisk.
  • Skal kunne begrunde byrumsforslagets konceptuelle, arkitektoniske, tekniske, sociale og funktionelle kvaliteter.
  • Skal kunne træffe valg om materialer baseret på geotekniske forhold såsom jordbundsforhold og jordartsegenskaber.

Kompetencer

  • Skal kunne reflektere over de geotekniske krav, arkitektonisk udtryk, sociokulturel kontekst og programindhold som en samlet helhed.
  • Skal kunne reflektere over forholdet mellem byrummet og det bebyggede miljø, byrummet og samfundet, samt byrummets udformning/udtryk i relation til de i projektet introducerede  metoder.
  • Skal kunne reflektere over hovedgreb og design i relation til de introducerede analyser.

Undervisningsform

Se generel beskrivelse af anvendte undervisningsformer i studieordningens § 17.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnByrummets formgivning I: Urbane strukturer, funktioner og materialitet
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Uden hjælpemidler
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelDesigning Urban Spaces I: Urban Structures, Functions and Materiality
ModulkodeAODAUB3K201
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BSc) i teknisk videnskab (arkitektur og design)
StudienævnStudienævn for Arkitektur og Design
InstitutInstitut for Arkitektur og Medieteknologi
FakultetDet Teknisk Fakultet for IT og Design