Analyse og videnskabsteori

2023/2024

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet omfatter undervisning i forskellige musikanalytiske tilgange, i videnskabsteori og metode samt i et projekt i relation til det analytiske emnes afgrænsning.
Der undervises således i:

 • musikanalyse og musikanalytiske teorier og metoder
 • teoretiske og metodiske problemer inden for analyse af musik
 • grundlæggende videnskabsteori og metode.

Læringsmål

Viden

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere viden om:

 • indsigt i forskellige analyseteorier
 • teoretiske og metodiske problemer inden for analyse af musik
 • afgrænsede musikalske fænomener mht. bl.a. strukturelle, stilistiske, værk-, genre- og periodespecifikke implikationer
 • grundlæggende videnskabsteoretiske og metodiske problemstillinger, der eksplicit eller implicit er forbundet med musikvidenskabeligt arbejde.

Færdigheder

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere færdigheder i:

 • at analysere musikalske fænomener dybtgående
 • at vælge og begrunde relevante analysemetoder.
 • at reflektere over videnskabsteoretiske og metodiske forhold og problemstillinger
 • at fremstille den opnåede viden skriftligt i en sproglig udformning, der har sikkerhed både i det sprogligt formelle og i det sprogstilistiske, og mundtligt i en drøftelse af det skriftlige arbejde.

Kompetencer

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere kompetencer til:

 • at afgrænse og vurdere analyseteoretiske og metodiske problemstillinger
 • at træffe og begrunde valg af forskellige analysemetoder i relation til afgrænsede musikalske emner og fænomener
 • at gøre rede for genremæssige, stilistiske, receptionsmæssige og formidlingsmæssige implikationer i beskæftigelsen med musikalske fænomener
 • at forholde sig refleksivt til genremæssige, stilistiske, receptionsmæssige og formidlingsmæssige implikationer i beskæftigelsen med musikalske fænomener
 • at tage stilling til teoretiske og metodiske problemer i relation til et givet emne eller forhold.

Undervisningsform

Se under § 17 i studieordningen.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnAnalyse og videnskabsteori
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
Prøven foregår som en samtale mellem den/de studerende, eksaminator og censor med udgangspunkt i en af den/de studerende udarbejdet projektrapport.
Prøven skal dokumentere, at den studerende kan fokusere, behandle og analysere det studerede stof dybtgående og metoderefleksivt samt at den studerende har opnået grundlæggende færdigheder i videnskabsteori.
Fremstillingen må højst være på 15 sider pr. studerende, højst 20 sider ved individuelle skriftlige fremstillinger.
Normeret prøvetid: 30 minutter til den første studerende og 20 minutter for hver yderligere
studerende, dog højest i alt to timer ved store grupper, 30 minutter i alt ved individuelle prøver.
Disse angivelser er inklusive tid til votering og karaktergivning.
Prøven bedømmes af eksaminator og intern medbedømmer.
ECTS10
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelAnalysis and Epistemology
ModulkodeSIMUS20206
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
6. semester (sidefag)
ECTS10
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Kunst, Sundhed og Teknologi
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet