Styring, faglig ledelse og udvikling af praksis - særligt fokus på organisationsudvikling

2023/2024

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere viden om:

 • Forvaltningsret mv. af relevans for organiseringen på børneområdet, herunder forståelse for juridiske problematikker i organisationen. (1)
 • Udsatte børn og unge i forskellige praksisformer i en velfærdsstat i forandring. (2)
 • Socialfaglig ledelse, herunder karakteristika for god ledelse og ledelsesudfordringer på området for udsatte børn og unge. (3)
 • Ledelse og organisatoriske forandringsprocesser (4)
 • Aktionsforskning, forandringsprojekter og problembaseret læring. (5)

Færdigheder

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere færdigheder i:

 • At gennemføre et forandringsprojekt, der demonstrerer grundig viden om og refleksion over det socialfaglige genstandsfelt, herunder de teorier og begreber, der knytter sig hertil. (3)
 • At redegøre for, diskutere og analysere karakteristika for god ledelse og ledelsesudfordringer på området for udsatte børn og unge samt de organisatoriske rammers betydning herfor. Desuden at kunne angive redskaber til at håndtere de ledelsesmæssige udfordringer. (4)
 • At gennemføre et aktionsforskningsprojekt og en analyse af forandringsprocesser i egen organisation. (5)
 • At reflektere over egen læring og udvikling i form af (læringsportfolio)

Kompetencer

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere kompetencer til:

 • At vise grundigt kendskab til og analysere karakteristika for- og udvikle god ledelse på området for udsatte børn og unge, herunder angive og anvende redskaber til at håndtere ledelsesudfordringer.
 • Vurdere eget udviklings- og læringsbehov, planlægge udviklings- og læringsstrategier og iværksætte relevante tiltag.
 • Kunne projektlede og styre forandringsprojekter, der er komplekse, uforudsigelige, og som forudsætter nye strukturelle kompetencer.
 • Vise dybtgående indsigt i og evne til at reflektere kritisk over et eller flere områder i relation til organisationer og forandringsprocesser.
 • Redegøre og forholde sig kritisk til fordele og ulemper ved de i aktionsforskningsprojektets anvendte begreber, forskningsmetoder og teoretiske perspektiver.
 • Omsætte viden til hensigtsmæssige handlemuligheder knyttet til udviklingen af det sociale arbejde.

Undervisningsform

Fagfelter

Modulet har følgende fagfelter: Retsgrundlag, Levevilkår, trivsel og udvikling, socialfaglig teori og praksis, ledelse, organisationer og forandringsprocesser og videnskabelig metode. . Fagfelterne bidrager til opfyldning af modulets læringsmål. Modulets fagfelter skal være repræsenterede i projektet, men vægtningen af fagfelterne behøver ikke fordeles ligeligt i projektet, ligesom læringsmålene kan være opfyldt i varierende grad for hvert af fagfelterne.   

 

Retsgrundlag (1)

Der vil blive lagt vægt på de regler, der gælder om forholdene før og under en anbringelse uden for hjemmet. Det vil særligt sige: sagsbehandlingskrav i forbindelse med etablering af anbringelsen, kommunens opgaver under anbringelsen, samvær og kontakt med det anbragte barn, magtanvendelsesreglerne, ophør af foranstaltninger, barnets og den unges særlige rettigheder. Endvidere er der fokus på reglerne om opfølgning på foranstaltninger og ophør heraf – samt på de krav, der knytter sig hertil, bl.a. reglerne om klageadgang og opsættende virkning af klage. På semesteret er inddragelse af børn og unge gennem samtalekrav, bisidder mv. endvidere et særskilt tema, ligesom der er fokus på forholdet mellem reglerne og forskellige metode – og styringskrav.

 

Levevilkår, trivsel og udvikling (2)

Der sættes i fagfeltet fokus på problemstillinger og samfundstendenser, der har betydning for udsatte familier, børn og unges levevilkår, trivsel og udvikling. Ligeledes giver fagfeltet indsigt i hvordan forandringsprocesser og udvikling af det sociale arbejdes praksis kan adressere disse problemstillinger og tendenser.

 

Socialfaglig teori og praksis (3)

Der sættes fokus på kompetencer i at udvikle egen ledelsesstil og/eller kompetencer til udviklingsarbejde, så det sikres, at det sociale arbejde udføres på baggrund af relevant viden. Undervisningen sætter fokus på sammenhæng mellem forskning og praksis og på hvorledes forskellige former for relevant socialfaglig viden kan implementeres i medarbejdernes daglige praksis, så den omsættes til praktisk handling.

 

Ledelse, organisering, og organisatoriske og forandringsprocesser (4)

Fagfeltet lægger vægt på, at den studerende, med baggrund i en organisationssociologisk forståelse af offentlige organisationer, opnår viden om ledelse og organisering af organisatoriske forandringsprocesser. Der lægges særligt vægt på dynamikker i inter-organisatoriske netværk, nyere ledelsesforskning (ledelse som relationel, som distribueret, og som arbejdspraksis), koblingen mellem forandring og kontekst, samt forskning i forandring som henholdsvis planlagt og emergerende.

 

Videnskabelig metode (5)

Fagfeltet skal give den studerende kompetencer i selvstændigt arbejde med at opstille, begrunde og afgrænse problemformulering og forandringsmål. Desuden skal den studerende koble eksisterende færdigheder i det problembaserede projektarbejde med nye færdigheder inden for aktionsforskningen, herunder procesledelse, læringscirkler og læringsportfolio.

 

Undervisnings- og arbejdsformer

Forelæsninger, øvelser/dialog/refleksion, projektseminarer og workshops, opgaveskrivning, læringsportfolio og vejledning.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnStyring, faglig ledelse og udvikling af praksis - særligt fokus på organisationsudvikling
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
ECTS15
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelProfessional Management and Development of Practice - Special Focus on Organizational Development
ModulkodeMBU20225
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS15
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Masteruddannelsen i Udsatte Børn og Unge (MBU)
InstitutInstitut for Sociologi og Socialt Arbejde
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet