Masterprojekt

2023/2024

Modulets indhold, forløb og pædagogik

På uddannelsens 4. semester fordyber den/de studerende sig i et selvvalgt emne indenfor uddannelsens fagområde.

Den/de studerende udarbejder et afsluttende masterprojekt, der skal demonstrere indsigt i en konkret strategisk databehandlingsproblematik i en udvalgt organisatorisk kontekst. Denne indsigt skal være baseret på videnskabelig viden og metode. 

Modulet udbyder faglige seminarer med henblik på at understøtte de studerendes arbejde med masterprojektet. Udvalgte dele af de teoretiske, metodiske og tekniske temaer, som er behandlet på tidligere dele af uddannelsen, tages op til videre uddybning på disse seminarer.

Læringsmål

Viden

Viden om: 

  • relationen mellem den valgte problemstilling og eksisterende forskning og praksis indenfor uddannelsens fagområde

  • relevante metoder, værktøjer og videnskabsteoretiske overvejelser i forbindelse med indsamling, behandling og præsentation af data i relation til en udvalgt problemstilling
  • forståelse af forskningsetik og indsigt i implikationerne af forskningsarbejdet vedrørende dataindsamling og -behandling i den aktuelle sammenhæng

Færdigheder

Færdigheder i:

  • selvstændigt at søge, udvælge og mestre teorier, metoder, værktøjer og interventionsformater af relevans for en given datarelateret problematik indenfor uddannelsens fagområde 

  • at indsamle, behandle og præsentere relevante data til belysning af den valgte problemstilling

Kompetencer

Kompetencer til: 

  • selvstændigt at kunne designe, analysere og/eller udføre relevant datainddragende organisationsudvikling i forhold til en identificeret problemstilling

  • kritisk og med brug af uddannelsens teorier og begreber at kunne reflektere over undersøgelsens resultater samt egen undersøgerrolle i projekt

Undervisningsform

Vedr. undervisningsform henvises til studieordningens §17. Den konkrete vægtning mellem de forskellige undervisningselementer vil fremgå af semesterbeskrivelsen for modulet. Semesterbeskrivelsen offentliggøres i Moodle før semesterstart.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnMasterprojekt i datadrevet organisationsudvikling
Prøveform
Speciale/afgangsprojekt
Masterprojektet inkluderer et af de(n) studerende udviklet (digitalt) produkt (f.eks. en prototype, en visualisering, et interventionsdesign eller afrapportering fra afholdt dataintervention) med tilhørende skriftlige teoretiske og analytiske refleksioner.

Den mundtlige eksamination tager udgangspunkt i en af én eller flere studerende udarbejdet skriftlig projektopgave. Opgaven kan skrives individuelt eller i grupper på op til 4 studerende.

Med afsæt i et mindre oplæg foregår prøven som en samtale mellem den/de studerende, eksaminator og censor med udgangspunkt i en af den/de studerende udarbejdet masterprojektopgave.

Produktkrav/sidetal:
Min. 25 og max 50 sider ved individuelt udarbejdes opgaver.
Ved grupper af 2 studerende min. 35 og max 75 sider.
Ved grupper af 3 eller 4 studerende min. 45 og max 100 sider.

Resume: Der udarbejdes et resume på engelsk på mindst 1 og højst 2 sider. Resumeet indgår i helhedsvurderingen af projektet.

Normeret prøvetid:
ved 1 studerende 40 minutter inkl. votering, ved 2 studerende 65 minutter inkl. votering, ved 3 studerende 90 minutter inkl. votering, ved 4 studerende 115 minutter inkl. votering.
ECTS15
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelMaster project
ModulkodeMAMDO20206
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS15
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus København
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerMaster i datadrevet organisationsudvikling
StudienævnStudienævn for Efter- og videreuddannelse i Kultur og Læring
InstitutInstitut for Kultur og Læring
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet