Udvikling af automatiserede maskinsystemer

2023/2024

Anbefalede faglige forudsætninger for at deltage i modulet

Modulet bygger på viden opnået i modulerne på 1. – 2. semester.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

 • Skal have kendskab til effekttransmissionssystemer og styringen af disse.
 • Skal have viden om aktuatorer (motorer og cylindre).
 • Skal have viden om automatisk håndtering, robotteknologi og bærende elementer i industrielle maskinsystemer.
 • Skal have viden om vedligehold og materialemæssige krav til offshore energisystemer.

Færdigheder

 • Skal kunne anvende maskintekniske grundfunktioner og grundelementer såsom at samle, at lejre, at tætne, at koble, at geare o.l.
 • Skal kunne konstruere et mekanisk system baseret på en valgt principiel løsning, der indeholder væsentlige maskinelementer og strukturelle dele (lejer, aksel-nav forbindelser, bjælker, træk/trykstænger, boltesamlinger, svejsesamlinger), effekttransmissionssystemer (gearinger, linearføringer, aksler).
 • Skal kunne anvende systematiske metoder til udarbejdelse af løsninger under hensyntagen til funktions- og betjeningskrav, fremstillings- og materialemuligheder, pålidelighed mv., samt præsentere disse i form af skitser, konstruktionstegninger og evt. modeller.
 • Skal kunne gennemføre en dynamisk simulering af løsningen under relevante driftsforhold.
 • Skal kunne dokumentere løsninger beregningsmæssigt med hensyn til belastninger og udvalgte konstruktionselementers dimensioner.
 • Skal kunne forstå centrale begreber, teorier og metoder vedrørende projektenhedens produktdesign, samt kunne anvende disse til analyse af konstruktioner og konstruktionsdetaljers pålidelighed.
 • Skal kunne anvende metoder til at foretage pålidelighedsvurderinger af effekttransmissionskæder.
 • Skal demonstrere fortrolighed med korrekt teknisk kommunikation og dokumentation herunder brug af begreber og symboler.
 • Skal kunne redegøre for indhold og betydning af kravspecifikationer.
 • Skal kunne redegøre for centrale svigtformer og dimensioneringskrav til kritiske konstruktionselementer.
 • Opbygge en projektrapport efter fagområdets normer, inddrage relevant litteratur, benytte korrekt fagsprog og formidle projektets problemstilling og resultater skriftligt og mundtligt på en sammenhængende måde, herunder sammenhængen mellem problemformuleringen, projektets udførelse og de væsentligste konklusioner.
 • Begrunde valg af metoder, modeller og andre redskaber benyttet i projektarbejdet, samt vurdere projektets problemstilling i relevant faglig og teoretisk kontekst.

Kompetencer

 • Skal kunne formidle resultaterne af maskinkonstruktionsprocessen til andre, herunder kollegaer, offentlige myndigheder m. fl.
 • Skal kunne samarbejde omkring problemfeltets projektarbejde og foretage en fælles fremlæggelse af projektarbejdets resultater.
 • Skal med udgangspunkt i et konkret industrielt produkt kunne redegøre for samspillet mellem produktets overordnede struktur og delkomponenter.
 • Skal kunne vurdere de valgte løsningers hensigtsmæssighed i forhold til alternative skitsemæssigt beskrevne løsninger.
 • Varetage planlægning og gennemførelse af et projekt og håndtere komplekse og udviklingsorienterede opgaver under projektarbejdet samt bidrage til projektgruppens arbejde og resultater.
 • Identificere egne læringsbehov for fortsat udvikling og læring indenfor fagområdet.

Undervisningsform

Modulet gennemføres som projektarbejde i grupper med maksimalt 6 medlemmer.

Omfang og forventet arbejdsindsats

Modulets omfang er 15 ECTS svarende til 450 timers studieindsats.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnUdvikling af automatiserede maskinsystemer
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
Mundtlig prøve baseret på fremlæggelsesseminar og projektrapport.
ECTS15
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelDesign of Automated Machinery
ModulkodeM-MTE-D3-1
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS15
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Esbjerg
Modulansvarlig
CensornormB

Organisation

UddannelsesejerDiplomingeniør i maskinteknik; Professionsbachelor i ingeniørvirksomhed
StudienævnStudienævn for Byggeri, Energi, Elektronik og Maskin i Esbjerg
InstitutInstitut for Energi
FakultetDet Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet