Oplevelseskommunikation med særligt henblik på Kaj Munks Præstegård

2023/2024

Modulets indhold, forløb og pædagogik

I tilknytning til modulet udbydes undervisning inden for et centralt emne i relation til valgfagets fagområde.

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå vden om og forståelse af

  • Teorier og metoder af særlig relevans for valgfagets emneområde
  • Videnskabelige problemstillinger inden for valgfagets emneområde

 

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå færdigheder i

  • at udvælge relevante videnskabelige metoder og redskaber inden for modulets område
  • at kunne vurdere og vælge mellem relevante videnskabelige teorier, metoder, redskaber og på baggrund heraf at diskutere analyse- og/eller løsningsmodeller inden for valgfagets emneområde.

 

Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnå kompetencer til:

  • at kunne analysere de oplevelseskommunikative elementer ved et kommunikationsforslag samt disse elementers sammenhæng med andre aspekter (fx designprocesser, forretningsgrundlag, samfundsmæssige normer og ideologier)
  • Selvstændigt at kunne fremsætte forbedringsforslag, der øger modtagerens mod, sansemæssige nærhed, følelsesmæssige involvering og aktive stillingtagen til eller deltagelse i budskabet.

Undervisningsform

Den studerende skal gennem modulet opnå kompetencer til

  • at kunne anvende relevant teoretisk og metodisk viden til forståelse og løsning af valgfagets problemstillinger.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnOplevelseskommunikation med særligt henblik på Kaj Munks Præstegård
Prøveform
Aktiv deltagelse/løbende evaluering
Prøven kan bestås ved tilfredsstillende aktiv deltagelse i undervisningen, herunder fremmøde, indløsning af opgaver og deltagelse i øvelser

Reeksamen:
Prøven har form af en bunden 3-dages hjemmeopgave, hvor den studerende på baggrund af modulet besvarer det eller de udleverede spørgsmål og opgaver inden for modulets fagområde. Den skriftlige del af opgavebesvarelsen må højst være på 10 sider og udarbejdes individuelt.
Opgaven bedømmes alene af eksaminator. Ved opgaver eksaminator bedømmer til ikke bestået bedømmes opgaven tillige af intern medbedømmer.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Yderligere informationer

Dette modul er en del af efter- og videreuddannelsesforløbet ”Kommunikative aspekter vedrørende Kaj Munks liv og værker”, som i alt består af 4 moduler, handler om Kaj Munks kommunikation. Undervisningen stiller skarpt på Kaj Munk som dramatiker, prædikant, journalist og samfundsdebattør.

Modulet  kan følges uafhængigt af de øvrige tre moduler.

Læs mere på studiets hjemmeside:

https://www.aau.dk/uddannelser/efteruddannelse/heltid-paa-deltid/kommunikative-aspekter-kaj-munks-liv-vaerker/

Fakta om modulet

Engelsk titelOplevelseskommunikation med særligt henblik på Kaj Munks Præstegård
ModulkodeKDMKAJM20182
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår og Efterår
Efterår og Forår
Heltid på Deltids udbud
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Kommunikation og Digitale Medier
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet