Sociologisk emnespecialisering: Det moderne arbejdsliv og HRM

2023/2024

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Mål
Målet for specialiseringen er, at den studerende tilegner sig videregående viden, færdigheder og kompetencer vedrørende centrale sociologiske problemstillinger og centrale udviklingstendenser i og omkring det moderne arbejdsliv og HRM. Den studerende trænes i at analysere det moderne arbejdsliv og HRM-praksisser samt at reflektere kritisk over fænomener i et sociologisk perspektiv.

Indhold
Specialiseringen ”Det moderne arbejdsliv og HRM” har til formål at introducere til viden om samt færdigheder og kompetencer vedrørende det moderne arbejdsliv og HRM på henholdsvis mikro- (individ-), meso- (organisations-) og makroniveau (samfundsniveau) samt samspillet mellem disse niveauer. Herunder hvordan det moderne arbejdsliv og HRM kan belyses forskningsmæssigt samt anvendes konkret i offentlige og private organisationer ved hjælp af sociologiske teorier og metoder. Specialiseringen knytter an til generel sociologisk teori og specifikt arbejdssociologisk teori samt metoder.

Læringsmål

Viden

  • en videregående indsigt i sociologiske problemstillinger inden for specialiseringens emneområde
  • opnår en videregående kendskab til flere områder eller temaer inden for specialiseringens emnefelt

Færdigheder

  • vurdere og belyse specialiseringens problemstillinger på et fagligt højt niveau
  • beskrive og gengive centrale klassiske og nyere teorier af relevans for specialiseringen på et fagligt højt niveau
  • relatere sociologien til de videnskabsteoretiske grundlagsproblemer, der er relevante for specialiseringen
  • udvikle for specialiseringen relevante sociologiske forskningsdesigns
  • vurdere, analysere og forholde sig kritisk til udviklingen inden for specialiseringens funktionsområde

Kompetencer

  • evnen til at udvælge, belyse, diskutere og analysere problemstillinger med inddragelse af for specialiseringen relevante begrebsdannelser og teorier samt de for problemstillingen relevante metodiske tilgange

Undervisningsform

Modulet afvikles som en forelæsningsrække med dertil hørende seminarer og/eller øvelser.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnSociologisk emnespecialisering: Det moderne arbejdsliv og HRM
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
Modulet evalueres ved mundtlig eksamen med udgangspunkt i en skriftlig port folio. Hvis der afleveres i gruppe eksamineres der i gruppe. Der gives karakter efter 7-skalaen med intern censur.
ECTS10
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelSociological Thematic Specialisation: Contemporary Worklife and HRM
ModulkodeKASOC20204A
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS10
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Sociologi
InstitutInstitut for Sociologi og Socialt Arbejde
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet