Det sociale arbejdes felt

2023/2024

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Semesteret består af 3 fag, som tilsammen udgør det sociale arbejdes felt:


Teorier om socialt arbejde:
Der fokuseres i undervisningen på socialt arbejdes teorier, perspektiver og metoder.

Teorier om sociale problemer:
Der fokuseres i undervisningen på, hvordan anvendelsen af teorier med forskellige typer definitioner og forklaringer kan kvalificere analysen af sociale problemer.

Videnskabsteori og metode:
Der fokuseres i undervisningen på at give de studerende et overblik over en række forskellige designtyper og dataindsamlingsmetoder. Desuden præsenteres og diskuteres forskellige videnskabsteoretiske positioner og problemstillinger.

Mål
De faglige mål skal forstås inden for de enkelte fag, på tværs af fag og som problemorienterede projektmål –vægtet PBL progression.

 

Mål for de enkelte fag:

Teorier om socialt arbejde:
Målet for undervisningen er at udvikle den studerendes viden om, færdigheder og kompetencer i forhold til kritisk analyse af socialt arbejdes perspektiver, teorier og metoder samt disses udvikling og anvendelse i praksis.

Teorier om sociale problemer:
Målet for undervisningen er, at studerende kan anvende begreber og teori til beskrivelse, forståelse, analyse og forklaring af sociale problemer.

Videnskabsteori og metode:
Målet for undervisningen er at sætte den studerende i stand til at tilegne sig og vurdere eksisterende undersøgelser og forskning med relevans for det sociale arbejde samt selvstændigt at gennemføre undersøgelser og evalueringer.

Mål på tværs af fag:
Det er semesterets ambition at de studerende i deres problembaserede projekter skal vise, hvordan de tre fag kan kobles i analyser af komplekse sociale problemstillinger.

 

Problemorienteret mål:

Gennem projektarbejdet skal den studerende på et grundlæggende niveau vise at PBL er forstået som et læringsprincip, og hvordan denne tilgang konkret er anvendt i projektet? Endvidere skal den enkelte studerende i en portfolio beskrive, hvilken betydning PBL har haft på tilegnelse af viden, færdigheder og kompetencer i det konkrete modul.

Læringsmål

Viden

 • viden om socialt arbejdes teorier, perspektiver og praksis og en forståelse af socialt arbejde som det centrale genstandsfelt i uddannelsen.
 • viden om definitioner af sociale problemer, teorier om forståelse og forklaring af sociale problemer samt undersøgelser, der belyser sociale problemer
 • viden om forskellige former for design og data indsamlingsmetoder samt videnskabsteoretiske positioner
 • viden om digitalisering i relation til socialt arbejdes rammer, genstandsfelt og praksis.
 • viden om problemorienterede elementer i PBL.

Færdigheder

 • at kunne identificere, redegøre og kritisk analysere teorier og perspektiver på socialt arbejde
 • at kunne redegøre for og reflektere over socialt arbejde som begreb og praksisfelt og forskellige teoretiske grundlag for at udføre socialt arbejde
 • at kunne anvende forskellige teorier om sociale problemer til at forstå og forklare konkrete sociale problemer
 • at kunne identificere og analysere processer på mikro-, meso- og makroniveau som skaber og opretholder sociale problemer.
 • at kunne reflektere over konkrete undersøgelsers videnskabsteoretiske grundlag og anvendte dataindsamlings- og analysemetoder.
 • at kunne anvende forskellige dataindsamlings- og analysemetoder.
 • at kunne anvende PBL som styringsprincip i et projekt med anvendelse af teorier fra de konstituerende fag.

Kompetencer

 • kritisk at kunne analysere konkret socialt arbejde og de anvendte teorier og forholde sig kritisk til teoriernes forklaringskraft
 • at kunne udarbejde en analyse af konkrete sociale problemer, deres omfang, og mulige årsager til dem.
 • at undersøge/evaluere og analysere socialt arbejde og velfærdsydelser i såvel dansk som international sammenhæng gennem empiriske studier under anvendelse af og med begrundelse for forskellige typer af adækvate dataindsamlings- og analysemetoder
 • at tilegne sig og kritisk vurdere eksisterende undersøgelser og forskning med relevans for det sociale arbejde samt formidle forskning på det sociale arbejdes felt.
 • kompetence til at reflektere over egen læring og faglige udvikling samt samarbejdets betydning herfor på et grundlæggende niveau (portfolio).

Undervisningsform

Undervisningen består af forskningsbaserede forelæsninger, casearbejde, klyngeseminarer diskussioner, kombineret med forskellige former for studenteraktiviteter. Første semester er tilrettelagt således af det meste undervisning er placeret i starten af semesteret, og projektarbejdet placeret i slutningen.

PBL er den overordnede læringsform, og inden for de enkelte læringsmål lægges der ligeledes vægt på forskellige og udvalgte dimensioner af PBL. Bedømmelsen af PBL læringsmål gennem uddannelsen er en progressiv vægtning gennem de forskellige semestre fra et grundlæggende niveau, et udfoldet niveau, et avanceret niveau og et kompetent niveau. Herudover skal den enkelte studerende gennem en individuel portfolio redegøre for den personlige forståelse og anvendelse af PBL som et læringsprincip. 

Omfang og forventet arbejdsindsats

Teorier om socialt arbejde: 10 ECTS
Teorier om sociale problemer: 10 ECTS
Teorier om videnskabsteori og metode: 10 ECTS

Eksamen

Forudsætning for indstilling til prøven

 • Den studerende har afleveret en individuel portfolio til vejleder/ koordinator inden projektaflevering.

Prøver

Prøvens navnDet sociale arbejdes felt
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
Fagene teorier om socialt arbejde, teorier om sociale problemer og videnskabsteori og metode udprøves med en mundtlig intern eksamen med individuel bedømmelse på baggrund af gruppebaseret skriftlig projektrapport.
ECTS30
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelField of Social Work
ModulkodeKASOA20231
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS30
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg, Campus København
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Socialt Arbejde
InstitutInstitut for Sociologi og Socialt Arbejde
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet