Samtaleanalyse og socialt arbejde – Relationer og deltagernes medskabelse af praksis

2023/2024

Forudsætninger for deltagelse i modulet

Det er en forudsætning, at 1. og 2. semester er bestået.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Indhold

Samtaler er en af de mest udbredte arenaer for det sociale arbejde. Uanset hvilke borgere og problemer, der arbejdes med, står samtalen centralt.

Sociologisk samtaleanalyse med baggrund i bl.a. etnometodologi og Goffman’s mikrosociologi har vist sig at være et stærkt redskab til at beskrive og analysere interaktion i socialt arbejde samt en øjenåbner i refleksionssammenhænge i praksis.

I samtaleanalysen tilgås borgeren som aktiv medskaber af både interaktion og indsats – uden at miste blik for de asymmetrier ift. magt m.m. som relaterer sig til en given kontekst i det sociale arbejde.

Valgfaget består af en introduktion til det teoretiske og metodiske grundlag for samtaleanalysen. Vi arbejder desuden øvelses- og casebaseret i form af datasessioner, hvor det analytiske blik trænes. Underviserne med-bringer således lydoptagelser af faktisk forekommende interaktion fra socialt arbejdes praksis.

På denne baggrund knytter faget an til diskussioner af interaktionen mellem professionelle og klien-ter/brugere/borgere; til diskussioner af interaktionen mellem professionelle indbyrdes; samt til diskussioner af, hvad der konstitueres som tilladelige bidrag til interaktionen. Valgfaget fokuserer på forholdet mellem deltagerne, og på deltagernes inddragelse i og medskabelse af praksis.

Faget er relevant for studerende som ønsker at foretage analyser af samtaler/møder/interaktion i socialt arbej-de og/eller studerende som ønsker at arbejde med udvikling af samme fænomen i praksis.

Mål

På dette fag introduceres til samtaleanalysen som både akademisk metode og som redskab til faglig udvikling i praksis. Målet er, at den studerende opnår grundlæggende kendskab til metoden og dens anvendelsesmulig-heder i analyse- og udviklingsarbejde, og at den studerende kan anvende samtaleanalysen på et grundlæggende niveau.

 

Læringsmål

Viden

 • Har viden om sociologisk samtaleanalyse og anvendelsen heraf til at belyse praksis i socialt arbejde
 • Har viden om potentialer og begrænsninger i institutionel interaktion
 • Har viden om betydningen af relationsarbejde og borgerinddragelse
 • Har viden om problemorienterede elementer i PBL på et avanceret niveau.

Færdigheder

 • Kan foretage analyser af forskellige former for samtaler, herunder af såvel rækkefølge og forhandling som betydningsdannelse og kategorisering i interaktion
 • Kan reflektere over dilemmaer og udfordringer i analyser af mikroprocesserne i konkret praksis
 • Kan anvende forskellige begreber (fx turtagning, betydningsdannelse, forhandling) om samtaler og anden sproganvendelse i socialt arbejde
 • Kan analysere konkrete former for socialt arbejde ud fra en PBL orientering på et udfoldet niveau.

Kompetencer

 • Kan undersøge og analysere konkret praksis i socialt arbejde
 • Kan forbinde viden om konkrete forhold i den løbende interaktion mellem deltagerne i konkret praksis med viden om rammer og intentioner med det sociale arbejde på området
 • Kan tilegne sig og kritisk vurdere eksisterende undersøgelser og forskning om mikroprocesser i socialt arbejde samt formidle forskning herom på det sociale arbejdes felt
 • Kan reflektere over egen læring og faglige udvikling på et avanceret niveau.

Undervisningsform

Undervisningen består af forskningsbaserede forelæsninger, casearbejde, klyngeseminarer og diskussioner, kombineret med forskellige former for studenteraktiviteter.

PBL er den overordnede læringsform, hvilket tydeliggøres inden for de enkelte læringsmål.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnSamtaleanalyse og socialt arbejde – Relationer og deltagernes medskabelse af praksis
Prøveform
Skriftlig
ECTS10
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelConversation Analysis and Social Work - Relations and Participants' Co-creation of Practice
ModulkodeKASOA20224M
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS10
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus København, Campus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Socialt Arbejde
InstitutInstitut for Sociologi og Socialt Arbejde
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet