Kritisk diskursanalyse og socialt arbejde

2023/2024

Forudsætninger for deltagelse i modulet

Det forudsættes, at modulerne 'Socialt Arbejdes Felt' og 'Det Sociale Arbejdes Aktører og Organisationer'.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Indhold
Hvordan betegnes og tænkes de vigtigste sociale vanskeligheder og interventionsformer? Ses de som samfundsbetingede og et anliggende for social solidaritet eller som overvejende individuelle og et spørgsmål om individuelt beredskab og motivering for forandring?

De seneste års forskning har skærpet opmærksomheden på betydningen af sproganvendelse i socialt arbejde, særlig omkring opfattelsen af sociale problemer og det samfundsmæssige henholdsvis individuelle ansvar for at handle i forhold til problemerne. Det gælder såvel mediers og officielle dokumenters dækning som professionsfaglige betragtninger i lærebøger og læseplaner.

Kritisk diskursanalyse har vist sig at være en frugtbar ramme for at analysere ændringer i sprogbrug som led i social forandring. Kritisk diskursanalyse tilbyder endvidere et righoldigt katalog over mulige analytiske greb i analyser af sproganvendelse/tekst.

Mål
Problemkategorier og løsningsmuligheder i socialt arbejde præges af skiftende italesættelser og såvel mundtlig som skriftlig sproganvendelse. Kurset sætter fokus på kritisk diskursanalyse som tilgang til at analysere italesættelser (mundtligt og skriftligt) i socialt arbejde, herunder betydningen af problemkategorier og indsatsmuligheder samt den rolle sproget og sproganvendelsen spiller i praksis. Valgfaget knytter an til diskussioner af den såkaldte diskursive vending i samfundsvidenskaberne og forbinder denne med udviklinger i socialpolitik og socialt arbejde.

Læringsmål

Viden

 • Har viden om kritisk diskursanalyse og anvendelsen heraf til at belyse praksis i socialt arbejde
 • Har viden om potentialer og begrænsninger i analyser af sproganvendelse
 • Har viden om betydningen af italesættelser i såvel socialpolitiske diskussioner som diskussioner af praksis i socialt arbejde
 • Har viden om problemorienterede elementer i PBL på et avanceret niveau (Link til  PBL)

Færdigheder

 • Kan foretage analyser af forskellige former for diskursive mønstre
 • Kan reflektere over dilemmaer og udfordringer i analyser af sproganvendelse
 • Kan anvende forskellige begreber vedrørende analyser sproganvendelse i socialt arbejde (fx tekst, tematik og modalitet; diskursiv praksis og rekontekstualisering; samt social praksis og diskursorden)
 • Kan analysere konkrete former for socialt arbejde ud fra en PBL orientering på et udfoldet niveau

Kompetencer

 • Kan analysere italesættelser i konkret praksis og i dokumenter vedrørende socialt arbejde
 • Kan forbinde viden om diskursive mønstre i socialt arbejde med viden om rammer og intentioner på området, dvs. forbinde iagttagne sproglige mønstre med den institutionelle og bredere samfundsmæssige kontekst, hvori de er indlejret
 • Kan tilegne sig og kritisk vurdere eksisterende undersøgelser og forskning om diskurser i socialt arbejde samt formidle forskning herom på det sociale arbejdes felt
 • Kan reflektere over egen læring og faglige udvikling på et avanceret niveau (Link til  Portfolio )

Undervisningsform

Undervisningen består af forskningsbaserede forelæsninger, casearbejde, klyngeseminarer og diskussioner, kombineret med forskellige former for studenteraktiviteter. 

PBL er den overordnede læringsform, hvilket tydeliggøres inden for de enkelte læringsmål.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnKritisk diskursanalyse og socialt arbejde
Prøveform
Skriftlig
ECTS10
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelCritical Discourse Analysis and Social Work Research
ModulkodeKASOA20204E
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS10
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus København, Campus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Socialt Arbejde
InstitutInstitut for Sociologi og Socialt Arbejde
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet