Forandringer gennem tid. En specialisering i kvalitative metoder til studiet af socialt arbejde

2023/2024

Forudsætninger for deltagelse i modulet

Det forudsættes, at modulerne 'Socialt Arbejdes Felt' og 'Det Sociale Arbejdes Aktører og Organisationer' er bestået.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Indhold

Hver undervisningsgang er struktureret omkring fire kerneelementer:

 • Det metodiske håndværk iht. det givne tema
 • Forandringsperspektivet
 • Etiske overvejelser og dilemmaer
 • Øvelse med henblik på problembaseret læring.

  Omdrejningspunktet for de seks lektioner er:

 1. Introduktion; Om at studere forandringer kvalitativt og gennem tid i det sociale arbejde, på borger, professionelt og samfundsniveau. Herunder om forståelser af forandring, udvikling og kausalitet, samt om tilgange til forløbsstudier.
 2. Studiet af forandringer gennem interview; Om interviewet som kilde til indsigt i fortid, nutid og fremtid, herunder biografisk og narrativ interviewmetode.
 3. Studiet af forandringer gennem observation; Om etnografisk observation, observation af naturligt forekommende samtaler og forskellige tilgange til at observere forandring.
 4. Studiet af forandringer gennem visuelle metoder; Om brug af fotos, tegninger og videomateriale og visuelle metoders potentiale ift. at studere forandring over tid.
 5. Forskerens aktive rolle i forandringsprocesser; Om dialogisk vidensudveksling, forskningsbaserede interventioner og aktionsforskningsperspektiver.
 6. Design af forandringsstudier; Opsamling og omsætning af kvalitative metoder iht. forskningsspørgsmål og forandringsperspektiv.

Mellem hver undervisningsgang får de studerende en øvelsesopgave hvor de skal afprøve næste undervisningsgangs metode.

Mål
Formålet med valgfaget er at klæde den studerende på til systematisk og kritisk at kunne designe, gennemføre og analysere en undersøgelse med fokus på forandringer i borgeres liv, såvel som i det sociale arbejdes vilkår og praksis. Dette sker gennem en specialiseret indførelse i kvalitative metoder centreret omkring forløbsperspektivet, der åbner op for at analysere i en helhedsorienteret optik. Metode-valgfaget er tilrettelagt ud fra et ’learning by doing’-perspektiv for herigennem at træne de studerende i det metodiske blik gennem diskussioner af udførelsen. De studerende vil endvidere under hver lektion blive udfordret til forsknings-etiske refleksioner og diskussioner i henhold til det givne tema.

I overensstemmelse med dette overordnede formål skal den studerende lære at frembringe en afgrænset problemstilling, foretage relevante videnskabsteoretiske, metodologiske og metodiske valg samt analysere egenproduceret empiri.

Læringsmål

Viden

 • teoretiske perspektiver på forandring i socialt arbejde, herunder forståelser af forandring, udvikling og kausalitet.
 • forskellige metodiske indgange til empiriske undersøgelser af forandring og udvikling.
 • perspektiver på forskerens rolle i undersøgelses- og forandringsprocesser.
 • Har viden om problemorienterede elementer i PBL på et avanceret niveau (Link til  PBL)

Færdigheder

 • at arbejde empirisk og problemorienteret, samt på et videnskabeligt grundlag at identificere problemstillinger relateret til udvikling og forandring i/gennem socialt arbejde.
 • at reflektere over, identificere og argumentere for relevante videnskabelige undersøgelsesmetoder til studiet af konkrete problemstillinger i socialt arbejde.
 • at reflektere over og tilrettelægge egen rolle som forsker iht. den konkrete problemstilling, målsætning og forandringsfokus knyttet til en given undersøgelsesopgave.
 • Kan analysere konkrete former for socialt arbejde ud fra en PBL orientering på et udfoldet niveau

Kompetencer

 • at designe og tilrettelægge empiriske undersøgelser af forandringer i socialt arbejde.
 • at gennemføre kvalitative studier af forandring.
 • at designe og gennemføre undersøgelser med afsæt i situeret etisk refleksion.
 • Kan reflektere over egen læring og faglige udvikling på et avanceret niveau (Link til  Portfolio)

Undervisningsform

Undervisningsformen består i teori- og forskningsbaserede forelæsninger og diskussioner med inddragelse af problemorienterede cases og studerendes praksis- og øvelseserfaringer.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnForandringer gennem tid. En specialisering i kvalitative metoder til studiet af socialt arbejde
Prøveform
Skriftlig
ECTS15
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelChanges Through Time. A Specialization in Qualitative Methods for the Study of Social Work
ModulkodeKASOA20204B1
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS15
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus København, Campus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Socialt Arbejde
InstitutInstitut for Sociologi og Socialt Arbejde
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet