Kandidatspeciale

2023/2024

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet omfatter:

 • udarbejdelse af et kandidatspeciale på dansk eller fremmedsproget efter den studerendes eget valg inden for et emneområde, som relaterer til uddannelsens centrale vidensområder, idet fremmedsproget/fremmedsprogsområdet skal indgå i et rimeligt omfang.

Læringsmål

Viden

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere:

Viden om og forståelse af:

 • dybtgående viden om teorier og praksis inden for det valgte specialefelt
 • særlig indsigt i et udvalgt emne inden for uddannelsens centrale fagområder gennem et kandidatspeciale, der baserer sig på højeste internationale forskning
 • fortrolighed med videnskabelige principper.

Færdigheder

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere:

Færdigheder i:

 • at identificere videnskabelige problemstillinger og reflektere herover
 • på et videnskabeligt grundlag at foretage problemafgrænsning og problemanalyse på videnskabeligt niveau
 • på videnskabeligt niveau at tage kritisk stilling til samt udvælge videnskabelige metoder og teorier
 • inden for fagområdet at mestre videnskabelige metoder og teorier inden for det udvalgte emne
 • at perspektivere emnet og inddrage det i nye sammenhænge
 • at formidle og diskutere komplekse faglige problemstillinger i en velargumenteret og velformuleret form.

Kompetencer

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere:

Kompetencer til:

 • at argumentere på et videnskabeligt grundlag
 • selvstændigt og på videnskabeligt niveau at tage ansvar for egen faglig udvikling og specialisering
 • at kunne styre arbejds- og udviklingssituationer inden for uddannelsens faglighed, der er komplekse, uforudsigelige og forudsætter nye løsningsmodeller
 • kontinuerligt at udvikle kompetencer inden for PBL
 • at være bevidst om og præcist kunne gøre skriftligt og mundtligt rede for egne kompetencer og progression inden for PBL samt hvordan kompetencerne kan omsættes til praksis i en professionel sammenhæng.

Undervisningsform

Se studieordningens § 17.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnKandidatspeciale
Prøveform
Speciale/afgangsprojekt
En ekstern kombineret skriftlig og mundtlig prøve i: Kandidatspeciale (Master´s Thesis).

Prøven foregår som en samtale mellem den studerende, eksaminator og censor på grundlag af et af den/de studerende udarbejdet kandidatspeciale samt et individuelt udarbejdet refleksionsark efter gældende bestemmelser.
Specialet skal være på mindst 35 og må højst være på 70 sider pr. studerende, højst 80 sider ved individuelle specialer. Specialet udarbejdes på dansk eller fremmedsproget efter den/de studerendes valg.
Resume: Specialet skal indeholde et resume på dansk eller fremmedsproget. Hvis specialet udarbejdes på fremmedsproget, kan resumeet skrives på dansk eller fremmedsproget. Hvis specialet udarbejdes på dansk, skal resumeet skrives på fremmedsproget. Resumeet skal være på mindst 1 og må højst være på 2 sider (indgår ikke i de for kandidatspecialet fastsatte minimum- og maksimumsidetal pr. studerende).
Vægtning: Der foretages en samlet bedømmelse af den skriftlige del, resumeet og den
mundtlige præstation. Hovedvægten lægges på den skriftlige præstation.
Besvarelsen skal demonstrere de læringsmål, som er angivet i modulbeskrivelsen ovenfor.

Normeret prøvetid: 45 min.
ECTS30
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelMaster's Thesis
ModulkodeKASIVENG2006
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS30
UndervisningssprogEngelsk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Internationale og Tværkulturelle Studier
InstitutInstitut for Kultur og Læring
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet