Psykologisk praktisk forløb

2023/2024

Forudsætninger for deltagelse i modulet

Det er en betingelse for at påbegynde det praktiske forløb på kandidatuddannelsens 2. semester, at prøverne på 1. semester er bestået.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet udgøres af et anvendelsesorienteret eller forskningsorienteret praktisk forløb. Den studerende tilbydes et praktisk forløb, men kan efter aftale med programlederen selv finde en plads. Eksterne pladser, som studiet ikke har en forhåndsaftale med, kræver modulkoordinatorens godkendelse. Det praktisk forløb foregår under regelmæssig psykologfaglig supervision – individuelt og/eller i gruppe.

Forløbet omfatter:

 • deltagelse i praktiske psykologopgaver og selvstændig varetagelse af afgrænsede psykologopgaver
 • i givet fald der er tale om anvendelsesorienterede forløb kræves direkte klientkontakt, hvor klienter forstås bredt som enkeltpersoner, familier, grupper, organisationer m.m.
 • i givet fald der er tale om forskningsorienterede forløb kræves, at den studerende deltager konkret og relevant i forskningsopgaver vedrørende planlægning, dataindsamling, analyse af data samt formidling af resultater i et forskningsprojekt
 • øvelse i at fremlægge resultater, sager og emner for andre, deriblandt andre faggrupper
 • supervision på den studerendes egne arbejdsprocesser og resultater
 • erfaring med tilbagemelding på den studerendes egen faglige fremtræden og påvirkning af egne arbejdsopgaver samt på sin funktion som psykolog in spe

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå viden om

 • og forståelse af psykologiske problemstillinger inden for et praksisfelt i det psykologiske fagområde
 • og forståelse af arbejdet som psykolog inden for et praksisfelt i det psykologiske fagområde

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå færdigheder i

 • at gennemføre eller assistere i gennemførelsen af et psykologisk undersøgelses- og interventionsforløb med en eller flere klienter over tid og under supervision af en psykolog med autorisation eller tilsvarende kvalifikationer, hvis den studerende indgår i et anvendelsesorienteret praktisk forløb
 • at tilpasse og udvikle sin egen praksis ud fra supervisors og andres tilbagemeldinger på egne arbejdsprocesser og egen faglig fremtræden eller
 • planlægning, dataindsamling, analyse af data samt formidling af resultater i et forskningsprojekt, hvis den studerende indgår i et forskningsorienteret praksis forløb

Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnå kompetencer til

 • at indgå på tilfredsstillende psykologfagligt niveau i en professionel ramme og forholde sig psykologfagligt til de tværfaglige problemstillinger, som arbejdsopgaverne rummer
 • at indsamle psykologiske data fra observationer, test, interviews eller lignende, vurdere dem i forhold til de anvendte metoder, tolke disse data og formidle undersøgelsesprocessen til andre
 • reflektere over sammenhængen mellem studiets teorier og metoder og de professionsmæssige problemstillinger, som det praktiske forløb rejser
 • at reflektere over egen psykologfaglig kompetence

Undervisningsform

Se §17 i studieordningen for undervisningsform.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnPsykologisk praktisk forløb
Prøveform
Skriftlig
Prøven har form af en rapport, som den studerende udarbejder ved afslutningen af det praktiske forløb. Forudsætningen for at indstille sig til prøven er, at vejlederen forudgående har bedømt gennemførelsen af det praktiske forløb som tilfredsstillende. Hvis den studerende er indskrevet på et struktureret kandidatforløb, kan det praktiske forløb gennemføres som et led i dette, i øvrigt efter samme retningslinjer. Studienævnet for Psykologi kan vedtage yderligere regler til sikring af opfyldelse af modulets mål.

Sidetal: 8-12 sider.
ECTS15
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelPsychological Practical Course
ModulkodeKAPSY20218
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
KA 2. semester
ECTS15
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerCand. psych.
StudienævnStudienævn for Psykologi
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet