Oplevelsesdesign i praksis

2023/2024

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet omhandler oplevelsesdesigns praktiske virkelighed. Modulets hovedkomponent er et 3-4 måneders praksisorienteret forløb, hvor den studerende i en relevant virksomhed, organisation eller institution indgår i samarbejde om at producere et konkret it-baseret oplevelsesprodukt eller delelement af et it-baseret oplevelsesprodukt på baggrund af analyser af behov og muligheder, og hvor den studerende oparbejder en bevidsthed om og indsigt i den konkrete arbejdsvirkelighed, som uddannelsen er rettet mod.
Arbejdsforløbet og produktet belyses i den studerendes rapport teoretisk og metodisk ud fra kandidatuddannelsens samlede faglighed.

Som en del af det praksisorienterede forløb forudsættes det, at den studerende foretager et interview med virksomheden, organisationen eller institutionen hvori forløbet foregår. Interviewet skal belyse virksomhedens, organisationens eller institutionens behov for den studerendes viden, kompetencer og færdigheder. Interviewet er bilag til den studerendes skriftlige arbejde, men indgår i øvrigt heri i en behandlet, kort sammenfattet form.

Der kan i særlige tilfælde af studienævnet gives tilladelse til, at det praksisorienterede projektet ikke udarbejdes i en virksomhed eller organisation, men på universitetet i forhold til en konstrueret case rettet mod udfoldelsen af oplevelsesdesign i praksis.

I tilknytning til modulet udbydes:

 • en midtvejsevaluering midt i forløbet samt en slutevaluering efter perioden for det praksisorienterede forløb
 • et virtuelt læringsforløb gennem det praksisorienterede semester, som omhandler præsentationsteknikker, forhandlingsteknik, virksomhedskommunikation, mm.

Der tildeles en vejleder, og undervisningen organiseres som et praksisorienteret forløb i en virksomhed eller organisation.

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå viden om:

 • uddannelsens teorier, metoder og designstrategier på baggrund af mødet med en specifik praksis
 • kommunikationsteori samt forhandlings- og præsentationsteknikker
 • konkrete arbejdsvirkeligheder, som uddannelsen er rettet mod
 • dfordringer, begrænsninger og potentialer i oplevelsesdesign i praksis.

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå færdigheder i:

 • at kommunikere, forhandle og samarbejde med relevante partnere i forhold til behovsvurdering, design, markedsføring, realisering m.m. af det under modulet udarbejdede digitale oplevelsesprodukt/koncept
 • effektivt at præsentere ideer og projekter for partnere og interessenter
 • at designe, implementere og evaluere it-baserede oplevelsesprodukter på videnskabeligt grundlag i samspil med specifikke partnere og interessenter
 • at evaluere sit eget projekt, såvel som generelt at evaluere og konsekvensvurdere itbaserede oplevelsesprodukter i relation til en given virksomheds- og organisationskontekst.

Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnå kompetencer til:

 • at identificere, analysere og vurdere behov og muligheder for designet af it-baserede oplevelsesprodukter ved at operationalisere og anvende uddannelsens teorier og metoder i mødet med konkrete praksiskontekster
 • at redegøre for det udarbejdede design og designkoncepter på baggrund af teoretiske og metodiske overvejelser
 • at evaluere og konsekvensvurdere design og implementering af it-baserede oplevelsesprodukter i oplevelsesøkonomien, herunder i forhold til forretningsmodeller
 • at redegøre for praktikforløbet, herunder dets udgangspunkt, kontekst, processer og resultater
 • at identificere egne læringsbehov og strukturere egen læring i relation til fagområdet oplevelsesdesign.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnOplevelsesdesign i praksis
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
Prøven foregår som en samtale mellem den/de studerende, eksaminator og censor med
udgangspunkt i det skriftlige arbejde, hvad enten dette er udarbejdet individuelt eller i samarbejde med andre, samt i et konkret digitalt oplevelsesprodukt/-koncept udarbejdet i forbindelse med praktikforløbet. Projektrapporten/det skriftlige arbejde betragtes som gruppens fælles ansvar.

Projektrapporten udgør grundlaget for eksamination og bedømmelse. Der foretages en samlet bedømmelse af projektrapporten inklusive konceptvisualiseringer og den mundtlige præstation.

Litteraturgrundlag: Minimum 500 standardsider vejledergodkendt, selvvalgt litteratur i tilknytning til projektet.

Sidetal: Projektrapporten skal minimum være på 15 sider og maximum 20 sider pr. studerende (dog maximum 30 sider ved individuel studerende).
Normeret prøvetid: Prøvetiden er normeret til 20 minutter pr. studerende og 10 minutter pr. gruppe til votering og karaktergivning, dog højst i alt to timer ved store grupper, 30 minutter i alt ved individuelle prøver.

Sprog: Projektrapporten kan efter studienævnets godkendelse udarbejdes på et fremmedsprog
ECTS25
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelIT-based Experience Design in Practice
ModulkodeKAOPL20196
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår
9. semester
ECTS25
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerCand.it. i oplevelsesdesign
StudienævnStudienævn for Kommunikation og Digitale Medier
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet