Forandringsorienteret kommunikationsarbejde på et kulturpsykologisk grundlag

2023/2024

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet er en del af specialiseringen i kommunikation og kulturpsykologi og introducerer en kulturpsykologisk funderet tilgang til forandringsorienteret kommunikationsarbejde. På modulet arbejdes der med varetagelse af professionelle kommunikationsindsatser med særligt fokus opbygning af en kulturpsykologisk funderet forståelse af kommunikationsaktørernes arbejde og arbejdsbetingelser – det kan fx handle om de kulturelle betingelser for at arbejde kreativt med tilrettelæggelse af kommunikation eller om de kulturelle betingelser for at modtage eller forholde sig til kommunikation. Modulet giver således indsigt i samspillet mellem forskellige kulturer og samspillets betydning for kommunikations- og forandringsmuligheder i forskellige kontekster. Modulet lægger vægt på en kulturpsykologisk funderet refleksion over den rolle kommunikationen spiller i lokale, nationale og internationale forandringsprocesser i forhold til individer, kommunikative praksisser og organisationer. Hensigten er, at den studerende skal kunne agere professionelt, strategisk, kreativt, tværfagligt, bæredygtigt og etisk ansvarligt i kommunikationsfeltet. Der skal ske en formidling af projektets resultater til ikke-fagfæller.

I tilknytning til modulet udbydes der undervisning inden for følgende områder:

 • Kulturpsykologiske perspektiver på kommunikation og forandring
 • Kulturpsykologisk funderede tilgange til tilrettelæggelse af kommunikation og forandring.

I forbindelse med det problemorienterede projektarbejde tilbydes der faglig vejledning.

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå viden om:

 • Kulturpsykologisk videnskabsteori, teori og metode vedrørende kommunikation og forandringsprocesser
 • Kulturpsykologisk funderede tilgange til tilrettelæggelse og evaluering samt dokumentation af kommunikation
 • Kulturpsykologiske undersøgelser som afsæt for forandring af kommunikativ praksis.
 • Teori og metode af relevans for det valgte projektemne på højeste internationale niveau.

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå færdigheder i:

 • at vurdere, udvælge og anvende metoder til analyse og tilrettelæggelse af kommunikation med afsæt i kulturpsykologisk teori
 • at vælge og tilpasse nye teknikker med henblik på anvendelse inden for kulturpsykologisk funderet undersøgelse og forandring af kommunikativ praksis
 • at facilitere forandringsorienteret kommunikation på basis af kulturpsykologiske indsigter
 • at forstå og kritiske reflektere over egen rolle i konkrete kommunikations- og forandringsindsatser.

Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnå kompetencer til:

 • at arbejde problemorienteret med det kommunikationsfaglige område i forhold til forandring gennem kommunikation
 • at anvende videnskabelige teorier, metoder og redskaber i forbindelse med såvel analyse af som gennemførelse af kommunikationsindsatser
 • selvstændigt at indgå i og lede fagligt og tværfagligt samarbejde vedrørende kulturpsykologisk funderede kommunikationsindsatser i praksis
 • at agere analytisk, konstruktivt og refleksivt og kritisk i forhold til menneskelig kommunikativ praksis baseret på kulturpsykologisk viden 
 • at identificere egne læringsbehov og tilrettelægge egen læring i relation til nye kulturfænomener der opstår i hverdagslivet
 • selvstændigt at indgå i og lede fagligt og tværfagligt samarbejde omkring kommunikationsindsatser, herunder kompetence til at formidle sin viden til andre faggrupper eller lægfolk.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnForandringsorienteret forskning i kommunikation og kulturpsykologi
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
Prøven foregår som en samtale mellem den/de studerende, eksaminator og censor med
udgangspunkt i det skriftlige arbejde, hvad enten dette er udarbejdet individuelt eller i
samarbejde med andre. Projektrapporten/det skriftlige arbejde betragtes som gruppens fælles ansvar.

Projektrapporten udgør grundlaget for eksamination og bedømmelse, og der foretages
en samlet bedømmelse af projektrapporten og den mundtlige præstation.

Sidetal: Projektrapporten skal minimum være på 15 sider og maximum 20 sider pr. studerende (dog maximum 30 sider ved individuel studerende).

Normeret prøvetid: Prøvetiden er normeret til 20 minutter pr. studerende og 10 minutter pr. gruppe til votering og karaktergivning, dog højst i alt to timer ved store grupper, 30 minutter i alt ved individuelle prøver.
ECTS20
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelForandringsorienteret forskning i kommunikation og kulturpsykologi
ModulkodeKAKOM201811
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
8. semester
Specialiseringsmodul
ECTS20
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Kommunikation og Digitale Medier
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet