Modul 8: Semesterprojekt: Procesdesign og værdiskabelse gennem IT

2023/2024

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Mål:
Formålet med modulet er, med udgangspunkt i en praktisk case, at bibringe de studerende viden om, hvordan man analyserer, designer, implementerer og faciliterer innovativ, it-baseret forbedring af organisatoriske processer. Der lægges vægt på, at de studerende opbygger deres interpersonelle kompetencer og evne til at reflektere over samarbejdet med projektets interessenter.

Indhold:
Der udarbejdes et studieprojekt som omfatter elementer fra samtlige kurser. Projektet skal således omfatte:

 1. Metodevalg og tilpasning af de valgte metoder.
 2. Design af udvalgte dele af en organisatorisk proces jf. modul 5: it-baseret forbedring af organisatoriske processer.
 3. Design af udvalgte dele af et it-baseret system som understøtter den organisatoriske proces jf. modul 6: Design af it-baserede systemer.
 4. Udarbejdelse af en implementeringsstrategi, som omfatter hvorledes de organisatoriske og teknologiske forandringer kan håndteres jf. modul 7: Implementering af it-baserede systemer i organisationer.
 5. Refleksioner ang. de anvendte metoder med udgangspunkt i den teori de studerende er præsenteret for gennem kurserne, og de praktiske erfaringer de studerende har gjort sig gennem projektarbejdet.

Projektet kan omfatte organisatoriske processer i både offentlige og private organisationer og skal inkludere interaktion med praksis.

Læringsmål

Viden

 • Tilegner sig ny viden om procesdesign og IT-drevet værdiskabelse gennem systematiske refleksioner over egne praktiske erfaringer med at samarbejde med casens interessenter samt at foretage analyse, design og implementeringsovervejelser

Færdigheder

 • Til at kunne anvende generelle samfundsvidenskabelige teorier og metoder
 • Til at kunne arbejde og samarbejde tværfagligt og drage nytte af generel forståelse for hvordan både offentlige og private virksomheder fungerer
 • Til kritisk at kunne vurdere og argumenterer overbevisende for valg, tilpasning og brug af videnskabelige teorier, metoder, notationer, teknikker og redskaber indenfor forskningsmetodik samt indenfor analyse, design og implementering af it-baseret forbedring af organisatoriske processer

Kompetencer

 • Til at kunne identificere og løse de komplekse, risikofyldte og svært afgrænselige tværfaglige problemer, der træder frem i casen, bl.a. gennem eksplicitering af og hensyntagen til teknologiske, organisatoriske, og politiske aspekter
 • Til at kunne tilpasse og anvende metoder, notationer og værktøjer til systematisk modellering, analyse og (re)design af organisatoriske processer
 • Til at kunne håndtere usikkerhed og kompleksitet i it-baserede designprocesser gennem valg og anvendelse af relevante samarbejdsformer, analyse- og designmodeller samt prototyper og kravspecifikationer
 • Til at sikre sammenhæng mellem organisatoriske mål og behov og designet af et it-baseret system
 • Til at sikre sammenhæng mellem de organisatoriske fordele, der er forbundet med et bestemt design set i forhold til risici, teknisk kompleksitet og omkostninger
 • Til at analysere forandringsinitiativer og opstille strategier og planer for håndtering af forandringsprocesser i forbindelse med implementering af it-baserede systemer
 • Til at kunne diskuterer professionelle og videnskabelige problemstillinger og løsningsforslag med både fagfæller og ikke-specialister, herunder særligt med casens interessenter, fx ledere, kunder, leverandører, brugere samt tekniske specialister indenfor udvikling og drift af it-systemer
 • Til at kunne faciliterer design- og forandringsprocesser samt kritisk reflektere over egen rolle og betydningen heraf for samarbejdet med casens interessenter samt projektets resultater 

Undervisningsform

Modulet gennemføres som problemorienteret projektarbejde, der er tæt integreret med samtlige kurser på semestret. Kurserne er således tilrettelagt med henblik på at understøtte det problemorienterede projektarbejde. Desuden inddrages de studerendes erfaringer og udfordringer med at anvende de konkrete metoder og teorier undervejs i kursusforløbene, bl.a. som udgangspunkt for erfaringsudveksling, diskussion og yderligere læring.

Der afholdes en midtvejsevaluering hvor udvalgte centrale arbejdsprodukter gennemgås og kvalitetssikres.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnModul 8: Semesterprojekt: Procesdesign og værdiskabelse gennem IT
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
Mundtlig, intern med udgangspunkt i projektrapporten.
ECTS15
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelModule 8: Semester Project: Process Design and Value Creation Through IT
ModulkodeKAITL20228
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS15
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerCand.it. i it-ledelse
StudienævnStudienævn for Politik og Samfund
InstitutInstitut for Politik og Samfund
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet