Før-moderne periode (før 1648)

2023/2024

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Målet er, at den studerende kan analysere før-moderne samfund og kulturer.

Der udbydes et seminar med en specifik kronologisk, geografisk og tematisk afgrænsning. Den kronologiske afgræns-ning dækker perioden frem til 1648.

Læringsmål

Viden

  • demonstrere viden om og indsigt i før-moderne samfund og kulturer,
  • demonstrere forståelse for og refleksion over teorier og metoder til at analysere moderne samfund og kultu-rer,

Færdigheder

  • anvende historiefaglige teorier, begreber og metoder til at forklare væsentlige træk i før-moderne samfunds historie og relatere økonomiske, politiske, sociale og kulturelle forandringsprocesser til hinanden,
  • formulere en historisk problemstilling, vælge og begrunde metode og evt. teori, litteratur og evt. kilder til belysning af problemstillingen, samt gennemføre en analyse,
  • vurdere den videnskabelige holdbarhed af andres tolkninger af problemstillingen, herunder tage stilling til deres kilde- og teoretisk-metodiske grundlag

Kompetencer

  • formidle den tilegnede viden i skriftlig og mundtlig form,

  • samarbejde med andre om at udføre et projekt inden for en given tidsfrist.

     

Undervisningsform

Seminar med oplæg fra undervisere og studerende efterfulgt af problemorienteret projektarbejde under vejledning inden for seminarets emneområder.

Omfang og forventet arbejdsindsats

10 ECTS

Eksamen

Prøver

Prøvens navnFør-moderne periode (før 1648)
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
Mundtlig evaluering, der tager udgangspunkt i en projektrapport. Hvis projektrapporten er udarbejdet af en gruppe, eksamineres gruppen samlet, men med individuel bedømmelse af den mundtlige præstation. Projektrapporten kan også skrives individuelt med individuel eksamination.
Projektrapportens omfang: Max. 20 normalsider for 1 studerende, 30 sider for 2 studerende, 40 sider for 3 studerende og 50 sider for 4 og 5 studerende.
Den mundtlige evaluerings omfang: Max. 30 minutter for 1 studerende, 40 minutter for 2 studerende, 50 minutter for 3 studerende, 60 minutter for 4 studerende og 70 minutter for 5 studerende.
Den mundtlige evaluering består af to dele: 1) en mundtlig præsentation med udgangspunkt i projektrapporten og 2) en eksamination. Den mundtlige præsentation tager udgangspunkt i en kilde eller et væsentligt delemne i projektet og nuancerer og perspektiverer ved at relatere til en bred historisk kontekst. Den efterfølgende eksamination tager udgangspunkt i det samlede pensum.
ECTS10
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelPremodern History Before 1648
ModulkodeKAHIS20174
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS10
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Historie
InstitutInstitut for Politik og Samfund
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet

Litteratur

Pensum omfatter såvel brede værker/et bredt værk som videnskabelige artikler og/eller kilder, i alt ca. 700 sider. Her-udover består pensum af den litteratur og de kilder, den studerende anvender i projektrapporten, svarende til ca. 300 sider. Samlet pensum: Ca. 1.000 sider.

Pensum indgår i grundlaget for den mundtlige prøve.