Kandidatspeciale

2023/2024

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet omfatter følgende studieaktiviteter:

Specialevejledning og selvstændigt specialearbejde.

Den studerende udarbejder et kandidatspeciale om et emne, som han/hun vælger frit inden for uddannelsens faglige rammer.

I tilknytning til modulet afholdes vejledning.

Kandidatspecialet kan fagligt forbinde det centrale fag og kandidatsidefaget, men med hovedvægten i det centrale fag.

Specialeemnet godkendes af studienævnet. Emnet forelægges nævnet i form af en kort foreløbig emneafgrænsning med faglig begrundelse for emnevalget, angivelse af teoretisk og metodisk tilgang, skitsering af specialets tænkte hovedstruktur og disponering og en foreløbig litteraturliste. Ved godkendelsen fastsættes en afleveringsfrist for kandidatspecialet.

Læringsmål

Viden

  • detaljeret viden om det valgte emne og om relevant tidligere forskning på området
  • indgående teoretisk og metodisk funderet forståelse af emnet
  • forståelse af det valgte emnes placering og betydning i en bredere engelskfaglig og tvær-faglig sammenhæng
  • fortrolighed med videnskabelige principper.

Færdigheder

  • selvstændig anvendelse af og kritisk stillingtagen til relevant teori og metode
  • problemafgrænsning og selvstændig anvendelse af og kritisk stillingtagen til emnerelevante teorier og metoder
  • at fremstille komplekse faglige emner i en velargumenteret og velformuleret form.

Kompetencer

  • selvstændigt, på grundlag af og med respekt for videnskabelig teori og metode, at kunne søge, analysere og anvende viden inden for uddannelsens område
  • perspektivering af emnet og undersøgelsens resultater.

Undervisningsform

Se § 17 i studieordningen.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnKandidatspeciale
Prøveform
Speciale/afgangsprojekt
En ekstern kombineret skriftlig og mundtlig prøve på engelsk eller dansk i: Kandidatspeciale (Master’s Thesis).

Den mundtlige prøve foregår som en samtale mellem den/de studerende, eksaminator og censor med udgangspunkt i et af den/de studerende udarbejdet kandidatspeciale. Studerende, som har udarbejdet kandidatspeciale i fællesskab, går til eksamen som gruppe. Specialet i sin helhed betragtes som gruppens fælles ansvar.

Ved en mundtlig gruppeprøve skal den enkelte studerende eksamineres på en sådan måde at det sikres, at der foretages en individuel bedømmelse af den studerendes præstation.

Kandidatspecialet skal være på mindst 35 sider og må højst være på 70 sider pr studerende, højst 80 sider ved individuelt udarbejdede specialer. Specialet skrives på engelsk eller dansk efter den/de studerendes valg. Den mundtlige prøve foregår på det sprog, hvorpå specialet er skrevet.

Der udarbejdes et resumé på mindst 1 og højst 2 sider. Hvis specialet skrives på engelsk, kan resumeet skrives på dansk eller engelsk; hvis specialet skrives på dansk, skal resumeet skrives på engelsk.

Prøvetiden er normeret til 45 minutter ved individuelt udarbejdede specialer, 1 time 15 min. ved grupper på 2 og 1 time 40 min ved grupper på 3. Disse tidsangivelser er inkl. tid til votering og karaktergivning.

Den enkelte studerende i en gruppe har mulighed for at få meddelt bedømmelsen i enrum. Hvis dette ønskes, skal det meddeles eksaminator ved eksaminationens påbegyndelse.


Der foretages en samlet bedømmelse af det skriftlige speciale og den mundtlige præstation; hovedvægten lægges på det skriftlige arbejde.

Reeksamen finder stede efter de retningslinjer som er angivet i Det Humanistiske Fakultets specialeregler.
ECTS30
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelMaster’s Thesis
ModulkodeKAENG2205
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS30
UndervisningssprogEngelsk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerCand.mag. i engelsk og (tilvalg)
StudienævnStudienævn for Dansk, Engelsk, Kulturforståelse og Anvendt Filosofi
InstitutInstitut for Kultur og Læring
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet